Vårdvalet har kritiserats för att missgynna utsatta grupper. I dag presenterade Riksrevisionen en omfattande granskning av reformen.

Vårdvalet och vårdgarantin har gjort det svårare att uppfylla vårdens principer om likvärdig vård för alla och att de svårast sjuka ska prioriteras, har revisionen kommit fram till.

Enligt granskningen har reformerna förbättrat kontaktmöjligheterna med vården och fler vårdcentraler. Men det är främst patienter med mindre vårdbehov och högre socioekonomisk status som gynnats.

Vårdval och vårdgaranti skulle ge bättre tillgänglighet i primärvården och större makt till individen. Det obligatoriska vårdvalet infördes 2010, då patienterna fick möjlighet att själva välja vårdcentral och privata vårdgivare fick etablera sig fritt.

Men systemet har också kritiserats för att missgynna bland annat äldre och multisjuka.

Regeringen har, efter en mycket kort remissrunda, föreslagit att tvånget för landstingen att erbjuda vårdval i primärvården ska avskaffas. Men mycket pekar på att regeringens förslag inte har tillräckligt stöd i riksdagen för att kunna drivas igenom.

När Riksrevisionen inledde en granskning i våras fanns också indikationer på att vårdcentraler fattade beslut om insatser baserat på vad som är lönsamt, snarare än patienternas faktiska behov.