De flesta människor vill i dag inte bara konsumera, utan konsumera på ett så rättvist och klimatsmart sätt som möjligt. För att underlätta för konsumenten finns det flera typer av märkningar med syfte att visa att produktionen skett på ett hållbart sätt för både miljön och för arbetare. Fairtrade är en av många sådana märkningar.

Samtidigt finns ett antal andra, med samma eller liknande värderingar som visar att anställda fått skäligt betalt (ofta högre än vad Fairtrade betalar), har goda arbetsförhållanden och att producenten har tagit hänsyn till miljön. Detta är bra eftersom konsumenten kan göra medvetna val och välja att betala mer för en produkt som garanterat är etiskt hållbar.

Tyvärr har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bestämt att dessa märkningar inte ska föras fram av Uppsala kommun, utan att endast en märkning ska ges en särställning.

Vi är positiva till rättvis handel och etisk konsumtion, men låt oss även då vara rättvisa mot olika märkningar. Kommunala skattepengar måste användas på ett transparent och opartiskt sätt. Om kommunen vill välja att främja just Fairtrade krävs det mycket tydliga skäl till varför och alternativen måste utredas.

Vi föreslår i stället att Uppsala kommun ska förespråka rättvisa och hållbara produkter samt en mångfald av märkningar.

Det är vad vi kommer att förespråka på kommunfullmäktiges sammanträde i dag 23/2. Vi motsätter oss den monopolisering av märkning som en ansökan om att bli Fairtrade City skulle innebära. I dag arbetar flera kaféer och butiker i Uppsala aktivt med socialt ansvarstagande och för att förbättra arbetsvillkoren i tillverkningsprocesser, men med andra märkningar som kan vara minst lika bra som Fairtrade. Likaså kommer en närodlad och ekologisk produkt med en annan märkning än Fairtrade att missgynnas av kommunen. Fairtrade City-diplomeringen tillåter förvisso att motsvarande märkningar används, men bara om de uppfyller de mycket specifika krav Fairtrade står bakom.

Fairtrade ges därmed ett slags veto över vilka produkter som ska anses etiska.

Ett medlemskap innebär också förpliktelser. Bland annat förbinder sig Uppsala kommun till att leda en styrgrupp som ska ansvara för att annan verksamhet än den kommunala (livsmedelsaffärer, kaféer, restauranger och hotell) säljer Fairtrade-märkta produkter samt för hur skyltningen ska se ut. Detta är att spendera skattepengar på att favorisera en organisation före andra och tala om för människor hur de ska bete sig. Kommunen måste då årligen redovisa en ökning av den offentliga konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter på arbetsplatser (även privata), butiker, hotell, kaféer och restauranger samt formulera en målsättning för minst fyra aktiviteter som ska genomföras under året.

För Uppsalas del skulle detta innebära att vi politiker ansvarar för att minst 80 Fairtrade-produkter skulle finns i minst åtta butiker, att minst 15 hotell, kaféer och restauranger har ett utbud av Fairtrade-produkter samt att minst 50 arbetsplatser erbjuder Fairtrade-produkter varav minst tio stycken ska ha mer än en Fairtrade-produkt.

Vi i alliansen tror att de som äger butiker, restauranger och hotell är bättre på att driva dem än vad vi politiker är. Vår grundtanke är att människor både vill och kan ta ansvar för sin vardag. Vi är positiva till olika märkningar som underlättar för konsumenter att göra medvetna val, men vi är emot att kommunen ensidigt ska gynna en specifik märkning vilket en Fairtrade City diplomering skulle innebära. Därför föreslår vi att Uppsala kommun ska arbeta för att främja ett flertal märkningar som visar att produkter produceras på ett sätt som är rättvist för arbetaren och miljön. Vi tror på mångfald och är för rättvis handel, men är emot monopolisering av rättvisan.

Marta Obminska, kommunalråd (M)Therez Olsson, kommunalråd (M)Mohamad Hassan, kommunalråd (FP)Stefan Hanna, kommunalråd (C)Ebba Busch Thor, kommunalråd (KD)