Men provtagning har visat att Sunnanötippen har fortfarande relativt höga halter av tungmetaller som bly och zink, vilket enligt utredarna bör leda till att den förorenade jorden fraktas bort samt att marken täcks med ren jord.

Prover tagna på Edstippen och deponiområdet vid Sjötorget har visat att dess områden kan lämnas utan vidare åtgärder.