Syftet är att kunna sälja den. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill att man vidtar flera försiktighetsåtgärder. Först när tekniska kontoret har undersökt marken för borrhålen och ledningsdragningen kan arbetet påbörjas.

Förvaltningen motsätter sig samtidigt att fastigheten används för bostadsbyggande. Tidigare undersökningar visar att marken vid det gamla laboratoriet är kraftigt förorenad. Här förekommer arsenik, koppar, bly och zink. Slambrunnen som ligger bredvid Sågdammen och själva dammen innehåller höga halter av kvicksilver och arsenik. Dessa föroreningar kan leda till hälsorisker för människor om bostäder byggs i området, anser förvaltningen.