P-O Olsson, Moderaterna

Hur ska skolan utvecklas?

Värna valfriheten. Ökad tid för lärare med elever. Ta hänsyn till barns speciella behov. Aktivt arbete mot mobbning/trakasserier. Ta tillvara lärares engagemang och uppmuntra till vidareutbildning.

Hur ska företagsklimatet förbättras?

Förbättra bemötandet vid myndighetskontakter. Möjliggör för samordning av myndighetskontakter.

Hur ska befolkningen växa i kommunen?

Öka antalet lagakraftvunna planer. Säkerställ tillgången på vatten och avlopp. Ta tillvara intresset från privata exploatörer. Öka egen bostadsproduktion genom försäljning av stiftelsens bostäder.

Hur ska kommunen minska sitt koldioxidavtryck?

Långsiktighet. Kommunen måste bort från kortsiktighet. En genomtänkt strategi som inte basera på det som för tillfället ger högst bidrag eller som är inne att tycka.

Hur ska Östhammars kommun bli en mer attraktiv arbetsgivare?

Ge medarbetarna större möjligheter att på varje arbetsplats lösa sina arbetsuppgifter. Bemöt nya idéer och initiativ med en positiv attityd.

Hur ska gestaltning av kommunens torg och parker utvecklas?

Anställ stadsarkitekt med ett tydligt uppdrag att utifrån varje orts historia och förutsättningar förbättra våra gemensamma miljöer.

Hur ska landsbygden utvecklas?

Förbättrade villkor för säsongsföretagare. Bättre bredbandstäckning och mobiltäckning i kommunen. Fortsatt utveckling av kollektivtrafik genom anropsstyrning och beställning. Värna äganderätten.

Har ditt parti något lokalt vallöfte?

Långsiktighet för att klara ekonomin, för att säkerställa kvalitet i skola och omsorg. För att uppnå detta krävs bostäder, nyckeln till stark ekonomi, personalförsörjning för kommunen och företagen.

Hur ska integrationsarbetet i kommunen utvecklas?

Kommunen har inga ”utanförskapsområden”. Konflikter finns idag mellan elever i skolan. Bjud in Mustafa Panshiri för möten med nyanlända och elever.

Julia Andersson, Liberalerna

Hur ska skolan utvecklas?

Låt lärare vara lärare. Anställ andra yrkesgrupper, som lärarassistenter och socialpedagoger. Stärk elevhälsan och stödet till eleverna. Konkurrenskraftiga löner, fritt skolval med skolskjuts.

Hur ska företagsklimatet förbättras?

Lyssna på företagarna, ute hos dem. Inte på kommunkontoret. Mindre byråkrati, snabba besked vid etablering.

Hur ska befolkningen växa i kommunen?

Säkra vattentillgången, satsa mer på skolan.

Hur ska kommunen minska sitt koldioxidavtryck?

(Inget svar inlämnat).

Hur ska Östhammars kommun bli en mer attraktiv arbetsgivare?

Satsa på alla de som arbetar på golvet, mer resurser. Minska antalet chefsnivåer. Öppensinnade och lyssnade chefer.

Hur ska gestaltning av kommunens torg och parker utvecklas?

Satsa på en tillgänglig och rejäl park i var och en av våra tätorter. I kombination av enhetliga blomsterengagemang. Anställ en trädgårdsarkitekt.

Hur ska landsbygden utvecklas?

Bättre kommunikation mellan kommunens orter. Tätare turer med buss även bortom buss 811:s färdväg. Landsbygdstrafiken mellan kommunens små orter måste förbättras.

Har ditt parti något lokalt vallöfte?

Brukarombud, ökad tillgänglighet för kommunens funktionsnedsatta. Att få sin röst hörd, även när den egna orken tryter.

Hur ska integrationsarbetet i kommunen utvecklas?

Samarbete med föreningslivet runtom i hela kommunen. Erbjuda praktik och jobb i kommunal verksamhet. Enkla insatser ger stora möjligheter.

Martin Wahlsten, Sverigedemokraterna

Hur ska skolan utvecklas?

Skolan ska ha tydligt kunskapsfokus med möjlighet för elever att utvecklas i sin egen takt. Inga glesbygdsskolor ska läggas ned. Alla barn ska ha tillgång till en bra skola i närområdet.

Hur ska företagsklimatet förbättras?

Bristen på hyresrätter är ett hinder för företagens nyrekrytering, det är ett av skälen till att ordningen med att nyanlända ges förtur till lägenheter hos Östhammarshem ska avvecklas.

Hur ska befolkningen växa i kommunen?

Det finns inget egenvärde i att öka antalet innevånare i kommunen. Vi passar därför på den frågan.

Hur ska kommunen minska sitt koldioxidavtryck?

Den storskaliga livsmedelsindustrins fraktande av råvaror runt jordklotet i är inte hållbar. All mat som serveras i kommunens regi ska, så långt möjligt, baseras på lokala råvaror.

Hur ska kommunen bli en mer attraktiv arbetsgivare?

Bra arbetsvillkor och möjlighet till förtur till en bostad hos Östhammarshem.

Hur ska gestaltning av kommunens torg och parker utvecklas?

Här gör kommunen ett bra arbete med att göra den offentliga miljön trevlig och tillgänglig.

Hur ska landsbygden utvecklas?

Vi ser att kollektivtrafiken är bristfällig mellan vissa områden, exempel till evenemang som anordnas i kommen är det svårt för många invånare att lyckas ta sig till. Bevara även glesbygdsskolorna.

Har ditt parti något lokalt vallöfte?

Avskaffa ordningen med att nyanlända ges förtur till lägenheter hos Östhammarshem. Utred om Morkarla skola kan återstartas.

Hur ska integrationsarbetet i kommunen utvecklas?

SD förespråkar assimilering, det vill säga att det är de nyanlända som ska anpassa sig till svenskarna och den svenska kulturen.

Åsa Lindstrand, Ostkustens Framtid

Hur ska skolan utvecklas?

Arbeta med studiero, trygghet och för att trakasserier ska stoppas. Varje skola ska få det den behöver för att utvecklas. Omtag på skolplanen så att den är väl förankrad i politiken och i samhället.

Hur ska företagsklimatet förbättras?

Synen på företagande behöver förändras. Genomtänkta upphandlingar. Förbättrad infrastruktur. Erbjuda gymnasieutbildningar inom de områden där kompetens behövs. Bättre dialog mellan företag och kommun.

Hur ska befolkningen växa i kommunen?

Problemen med vatten och avlopp måste lösas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Bygg hyresrätter där människor vill bo. Satsa på ungdomsbostäder.

Hur ska kommunen minska sitt koldioxidavtryck?

Övergå till förnybara energikällor. Använd hållbara byggmaterial. Minimera antalet transporter. Sopsortering i kommunal verksamhet. Genomtänkta upphandlingar. Klimatsmart mat. Ta bort engångsmaterial.

Hur ska Östhammars kommun bli en mer attraktiv arbetsgivare?

Ledarskapsutbildningar till samtliga chefer. Satsa på kompetensutbildning till samtliga anställda. Erbjud distansarbete där det går. Ge arbetstagare större möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Hur ska gestaltning av kommunens torg och parker utvecklas?

Anställ en stadsarkitekt som kan ta ett helhetsgrepp om hur hela kommunen ska gestaltas för att rädda vår kulturhistoria och kommunens karaktär.

Hur ska landsbygden utvecklas?

En tredjedel av kommunens befolkning bor på landsbygden. Fiberutbyggnaden måste fortsätta. Bygg hyresrätter även på landsbygden. Behåll landsbygdsskolorna. Fungerande infrastruktur.

Har ditt parti något lokalt vallöfte?

Vi ger mandatlöften, inte vallöften! Tillgänglighet för alla medborgare är centralt. Ett samhälle som är tillgängligt för den mest funktionshindrade, är ett samhälle som är tillgängligt för alla.

Hur ska integrationsarbetet i kommunen utvecklas?

Det är viktigt att känna sig välkommen och trygg. Språk och vänner är nycklar till inkludering. Språksamarbete mellan offentliga och privata aktörer, eftersom varje yrke har sin terminologi.

Kerstin Dreborg, Miljöpartiet

Hur ska skolan utvecklas?

Stärk antimobbningsarbetet och ge mer resurser till elevhälsan. Prioritera läsfrämjande arbete i skola och förskola. Läsning är viktigt för alla ämnen. Mer samarbete med universitetet i Uppsala.

Hur ska företagsklimatet förbättras?

Analysera upphandlingsrutiner och se vad som kan förbättras. Se till att alla i kommunen får tillgång till fungerande bredband. Infrastruktur med kollektivtrafik och cykelvägar är också viktigt.

Hur ska befolkningen växa i kommunen?

Vi måste lösa vattenfrågorna! Utan tillräckligt med vatten spelar det ingen roll hur mycket vi bygger. Viktigt att analysera varför människor flyttar eller inte flyttar in. Stärk föreningslivet!

Hur ska kommunen minska sitt koldioxidavtryck?

Mål: Klimatneutral kommun 2030. Börja med klimatbokslut. Mer förnybar energi t.ex. solel. Produktion/distribution av biogas. Mer cykelvägar, även på landet. Persontrafik på Hargshamnsbanan. Divestera!

Hur ska Östhammars kommun bli en mer attraktiv arbetsgivare?

Inga delade turer i vård och omsorg. Personalen måste få rimliga arbetsvillkor så att de orkar med arbetet.

Hur ska gestaltning av kommunens torg och parker utvecklas?

Tillgänglighet för alla är viktigt. Fokus på biologisk mångfald och rekreation, i nära samarbete med lokalsamhället.

Hur ska landsbygden utvecklas?

Bredbandstillgången måste säkras. Analys av upphandlingsrutinerna viktigt även här! Tillgång till kollektivtrafik och cykelbanor i hela kommunen. Utred nystart för bokbuss.

Har ditt parti något lokalt vallöfte?

Vi lovar att prioritera klimat, miljö och vatten!

Hur ska integrationsarbetet i kommunen utvecklas?

Satsa på utbildning och matchning mot arbetsmarknaden. Skapa fler naturliga mötesplatser för människor. Stötta föreningslivet. Se alla människor som resurser!

Lars O Holmgren, Lokalpartiet Boa

Hur ska skolan utvecklas?

Att utveckla skolan och förbättra de låga genomsnittliga utbildningsresultaten handlar främst om att satsa på skolans operativa personal och ge dem utrymme att utveckla den egna verksamheten och inte bara lokaler.

Hur ska företagsklimatet förbättras?

Kommunen ska inte syssla med konkurrerande verksamheter, 100% likabehandling av alla företagare oavsett bakgrund, satsa på sin trovärdighet och inte låta ett företag betala den kommunala tillväxtchefens lön!

Hur ska befolkningen växa i kommunen?

Bostadsutveckling börjar med att se till att det finns fungerande vatten- och avloppssystem. Sedan måste man satsa på sin attraktivitet! Bra välfärd och service som inte kostar mer än grannkommunerna.

Hur ska kommunen minska sitt koldioxidavtryck?

Fortsatt satsning på alternativa energikällor som t ex kostnadseffektiv sol och lokal vertikal vindkraft. Men viktigaste miljöåtgärden lokalt är att få ordning på kommunens egna fosforutsläpp

Hur ska Östhammars kommun bli en mer attraktiv arbetsgivare?

Ledarskapet! Kommunens personal måste känna att det finns en tydlig politisk idé med det man gör och varför. Ingen detaljstyrning, men en riktning! Uppgradera och förstärka HR-organisationen.

Hur ska gestaltning av kommunens torg och parker utvecklas?

Vi måste inrätta en stadsarkitekt som har det övergripande ansvaret för all kommunal gestaltning, då en "besöksnäringskommun" inte kan fortsätta slarva bort sina historiska och värdeskapande miljöer.

Hur ska landsbygden utvecklas?

Landsbygden utvecklar sig allra bäst själv genom att låta människorna som är verksamma där råda över sig själva. Sänka alldeles för höga miljö- och bygglovsavgifter, låta de små skolorna vara kvar.

Har ditt parti något lokalt vallöfte?

En ny VA-strategi som kombinerar höga miljömål med god ekonomi, framförallt för de boende som ska betala kalaset. Mer personal till äldrevården. Fokus på kompetens i skolan istället för lokaler.

Hur ska integrationsarbetet i kommunen utvecklas?

Kommunen har tyvärr inte lyckats att fullt ut integrera de ingående kommunerna som slogs samman 1974. Låt oss börja där. När vi lyckas med det kan vi sänka skatten med en krona!

Lena Hagman, Kristdemokraterna

Hur bör skolan utvecklas?

Bevara våra bygdeskolor och tillåta alternativa driftsformer. Öka valmöjligheten till olika idrotter på olika orter inom skolan. Ge möjlighet att välja skola med bibehållet skolkort inom kommunen.

Hur kan företagsklimatet förbättras?

Rakare väg in med samlad rådgivning och hjälp med tillståndsanskaffning. Kommunen kan också efterfråga mer lokalt producerade produkter.

Hur ska befolkningen växa i kommunen?

Svårt att bygga ut när våra reningsverk är överbelastade. Vi vill vara en attraktiv kommun för bl.a barnfamiljer, så vi behöver kunna locka med bra skolor som ger god behörighet till högskolan.

Hur ska kommunen minska sitt koldioxidavtryck?

Bygg ut med laddstolpar och motorvärmare vid våra busstationer för pendlare. En uppvärmd motor ger mindre utsläpp. Tätare kollektivtrafik inom kommunen. Ge våra äldre gratis busskort.

Hur ska Östhammars kommun bli en mer attraktiv arbetsgivare?

Börja med att lyssna på de anställda. Vi måste lita på att våra anställda gör sitt bästa och att de vet vad som fungerar. Lön och arbetstid inom vård och omsorg är viktigt liksom skolans arbetsmiljö.

Hur bör gestaltning av kommunens torg och parker m.m, utvecklas?

Lekplatser bör göras mer inkluderande för olika åldrar och funktionsvariationer. Bygg fler "oaser" med bänkar, skugga och vindskydd. Ge mer möjligt att umgås på torgen. Platser för torghandel.

Hur ska landsbygden utvecklas?

Bygdeskolor är viktiga för en levande landsbygd. Bredband och kollektivtrafik likaså. Skapa en efterfrågan på lokalt producerade livsmedel genom upphandling till kommunens verksamheter.

Har ditt parti något lokalt vallöfte?

Vi kommer att fortsätta vara familjens röst, och jobba vidare för valfrihet i skolan och inom vården. Jouren i Östhammar ska vi ha kvar, likaså våra bygdeskolor.

Hur ska integrationsarbetet i kommunen utvecklas?

Ge föreningar möjlighet att "anställa", det är en bra väg in. Ge småföretagare stöd när de anställer en nyanländ. Se till att det går att kombinera språkundervisning med arbete.

Jacob Spangenberg, Centerpartiet

Hur ska skolan utvecklas?

Genom att föräldrar och lärare skapar tydliga förväntningar på barnen att göra sitt bästa och att en bra utbildning är viktig för deras framtid. Politiker ska kräva goda skolresultat.

Hur ska företagsklimatet förbättras?

I all myndighetsutövning ska utgångspunkten vara att få den sökande att lyckas med sitt projekt. Utveckla samarbetet mellan kommunen och företagen inom områdena livsmedel, miljö, turism, energiteknik.

Hur ska befolkningen växa i kommunen?

Genom en aktiv markpolitik som innebär köp och förmedling av mark, utveckla nya detaljplaner, kontakt med privata bostadsinvesterare, Östhammarhem ska bygga fler hyresrätter, kort sagt fler bostäder.

Hur ska kommunen minska sitt koldioxidavtryck?

Fortsatt satsning på fossilfria fordon, investering i solceller på kommunens alla lämpliga egna tak, fler laddstolpar, anlägg fler gång- och cykelvägar, ställ krav på fossilfria transporter i upphandlingar.

Hur ska Östhammars kommun bli en mer attraktiv arbetsgivare?

Ett bra löneläge, bra arbetsmiljö, ta tillvara medarbetarnas kompetens genom ökade möjligheter för arbetsgrupper att leda och fördela uppgifter, skapa karriärvägar för att få medarbetare att växa.

Hur ska gestaltning av kommunens torg och parker utvecklas?

Genom att stärka den kommunala kompetensen i dessa frågor, arbeta fram krav på gestaltning och utseende i känsliga kulturmiljöer. Ta tillvara på medborgarnas synpunkter.

Hur ska landsbygden utvecklas?

De gröna näringarna måste stärkas, bl.a genom upphandling av svenska livsmedel. Bygg ut anropsstyrd kollektivtrafik, förbättra vägunderhåll, öka stödet till enskilda vägar, underlätta för bredband.

Har ditt parti något lokalt vallöfte?

God välfärd för medborgarna. Omsorg, vård, utbildning, vägar, kultur, fritid, VA-anläggningar ska hålla hög kvalitet och kunna finansieras långsiktigt. Långsiktigt säkerställd vattentillgång.

Hur ska integrationsarbetet i kommunen utvecklas?

Kommunen ska fortsätta samverka med föreningar och kyrkor för bättre integration i samhället. Göra det möjligt för ”instegsjobb” i de kommunala verksamheterna

Margareta Widén Berggren, Socialdemokraterna

Hur ska skolan utvecklas?

Låt lärare vara lärare. Mindre barngrupper i förskolan, fem barn per personal. Mer resurser till skolor med tuffa socioekonomiska förutsättningar. Mer möjlighet till IT i förskola och grundskola.

Hur ska företagsklimatet förbättras?

Kontinuerlig dialog och samverkan med våra företagare. En ingång i kommunen till god service och snabba beslut. Bra infrastruktur och bostäder. Tillgång till industri- och bostadsmark.

Hur ska befolkningen växa i kommunen?

Bra skolor och tillgängliga förskolor, tillgänglig hälso- och sjukvård, vård och omsorg med kvalitet, täta kommunikationer, bra infrastruktur, bostäder och samhällsservice, gott näringslivsklimat.

Hur ska kommunen minska koldioxidavtryck?

Elbilar, gång och cykelvägar, utöka inköp av närodlat i våra verksamheter, underlätta för energiomställning, jobba för bra lösningar inom kollektivtrafiken och ha en god resepolicy.

Hur ska Östhammars kommun bli en mer attraktiv arbetsgivare?

Delaktighet och inflytande, bra arbetsmiljö, gott ledarskap, utvecklingsmöjligheter, heltidstjänster, jämställdhet, bra kommunikationer och trivsamma boendemöjligheter.

Hur ska gestaltningen av kommunens torg och parker utvecklas?

Fördjupade översiktsplaner med medborgarnas delaktighet. Fokusgrupper, samverkan mellan föreningar, kommun, företag, ideella krafter är ett gott exempel. Satsningar på tätortsmiljöerna. Lekparker.

Hur ska landsbygden utvecklas?

God service från våra tätorter. Bra infrastruktur med bredband och anropsstyrd trafik. Goda förutsättningar för företag att delta i upphandling. Bra service vid etablering av bostäder och företag.

Har ni något lokalt vallöfte?

Fortsatt avgiftsfri kulturskola, avgiftsfri fritidsbank samt tillgång till bra anläggningar. Vården ska finnas nära och mobila närvårdsteam ska utvecklas för att göra vården än mer tillgänglig.

Hur ska integrationen i kommunen utvecklas?

Fortsatt gott samarbete med ideella organisationer, kyrkan och föreningar, Arbetsförmedlingen, skolan och förskolan för att få en snabb integration i samhället. Grunden är en bra SFI-undervisning.

Ingeborg Sevastik, Vänsterpartiet

Hur ska skolan utvecklas?

Bättre arbetsvillkor för lärare, med högre löner för alla. Mer övrig personal så att alla barn blir sedda för att undvika mobbning. Skolgårdar där barn kan leka så att de orkar med undervisningen.

Hur ska företagsklimatet förbättras?

Viktigt att marknadsföra kommun så vi syns. Snabb och positiv respons vid förfrågningar, tillmötesgående bemötande. Tillgänglighet genom bredband och bra kommunikationer.

Hur ska befolkningen växa?

Bostäder i alla våra tätorter, billiga hyresrätter för unga. Bra kollektivtrafik. Tillgång till jobb. Marknadsföra kommunen som en fin och bra ort att bo på, att vi själva talar väl om vår kommun.

Hur ska kommunen minska sitt koldioxidavtryck?

Genom ett väl inarbetat miljömedvetande, att vi sparar på el och vatten och återanvänder och sopsorterar. Billigare kollektivtrafik, gärna försök med gratis busskort. Fler laddstolpar för elbilar.

Hur ska Östhammars kommun bli en mer attraktiv arbetsgivare?

Att man får uppskattning och feedback. Mer inflytande och delaktighet. Erbjud kortare arbetstid inom tunga jobb i vården och omsorgen på försök. Vidareutbildning med bibehållen lön.

Hur ska parker och torg utvecklas?

Viktigt att de är inbjudande med träd, blommor och bänkar att sitta på. Om träd måste huggas ner ska de ersättas med nya. Tillräckligt med papperskorgar så att vi slipper nedskräpning.

Hur ska landsbygden utvecklas?

Bättre kollektivtrafik, anropstrafik vid behov. Bredband till rimligt pris och mobiltäckning så att det går att kommunicera. Behåll de glesbygdsskolor vi har. Anordna kulturprogram på bygdegårdar.

Har ni något lokalt vallöfte?

Att arbeta för integration och gemenskap mot rasism och främlingsfientlighet.

Hur ska integrationen utvecklas?

Mer jobb- och aktivitetsmöjligheter. Mer stöd till föreningar, organisationer och kyrkor som jobbar med frågan. Se möjligheterna med tillgång till många språk. Förskolorna gör ett föredömligt arbete.

Fotnot: Landsbygdspartiets lokala företrädare har inte svarat på enkäten.