I ett brev till Östhammars socialchef framför föreningen önskemål att kommunen ställer krav på Region Uppsala att nämnda kompetens tillförs Östhammars vårdcentral. Vårdcentralen svarar för läkarkontakter med dem som bor på särskilda boenden eller vårdas i sina hem, påpekar föreningen.

"Östhammar har en stor andel äldre i sin befolkning. Mer än 26 % är över 65 år. Om andelen personer med demensdiagnos är lika stor i Östhammar, som i landet som helhet, innebär det att det finns ca 400 dementa personer i kommunen. Vårdcentralen bör bemannas med hänsyn till detta och den fortgående befolkningsutvecklingen med allt fler äldre personer i kommunen" skriver föreningens ordförande Ulf Ehlin.