Östhammarbon Ingemar Adén är byggingenjör och specialiserad på markberedning. Han menar att de undersökningar som hittills gjorts av marken vid Cirkusplatsen nära Klackskärs camping är bristfälliga och att kostnaderna för att sanera jorden kan komma bli långt högre än vad kommunen hittills räknat med.

– Man vet aldrig hur långt ner man är tvungen att gräva för att få upp alla gifter. Kommunen har räknat med att det kan komma att kosta dem två miljoner kronor, men enligt mina beräkningar kan det med stor sannolikhet bli det tiodubbla, säger Ingemar Adén.

Han menar att flera personer har vittnat om att det dumpades allt möjligt miljöfarligt avfall på platsen då det var en kommunal soptipp, bland annat spillolja, gamla batterier och eventuellt hela bilar. De prover som hittills har tagits menar Ingemar Adén är utförda i utkanten av det kontaminerade området, varför man i nuläget inte har tillförlitliga data.

Artikelbild

| Ingemar Adén visar var muddermassorna från hamnen ligger. Han befarar att saneringen av Klackskär kommer bli mycket dyrare än vad kommunen räknat med.

Men ansvariga på byggbolaget Credentia menar att det inte finns någon anledning till oro.

– Vi har förtroende för våra konsulter som gjort provtagningarna. Enligt deras tester finns det ingen anledning att tro att kostnaderna ska bli mycket högre än vad vi hittills har räknat med, säger Ronny Jansson som är vd på Credentia.

Ytterligare en potentiell miljöfara är de gamla muddermassorna som togs upp från hamnen för cirka tjugo år sedan.

– När man slår ner betongpelare i marken för att bygga grunden till husen, kan lakvatten från muddermassorna komma att läcka ut i de underjordiska vattenlederna som har utlopp vid hamnen. Risken finns att de gifter man en gång tog upp åter hamnar på sjöbotten, säger Ingemar Adén.

Artikelbild

| Byggstart. Snart påbörjas byggandet av flerbostadshus på Cirkusplatsen vid Klackskär i Östhammar.

Enligt det nuvarande kontraktet mellan kommunen och byggbolaget Credentia så ska bolaget betala saneringskostnader upp till två miljoner kronor, däröver ska kommunen stå för kostnaden. Men om det totala beloppet överstiger fyra miljoner kronor ska "förhandlingar om projektets fortsättning" återupptas mellan parterna.

Varken kommunchefen Peter Nyberg eller tekniska förvaltningen vill ge något maxbelopp för vad kommunen kan tänka sig att betala för saneringen.

– Det finns inte någon specificerad maxkostnad. Om det skulle bli dyrare än vad nuvarande överenskommelse innefattar får man ta ställning till nya fakta och förhandla utifrån dessa, säger Fredrik Hübinette som är tillförordnad chef på tekniska förvaltningen i Östhammar.

Vad ställer kommunen för krav på saneringsarbetet och kontrollerna av marken?

– Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark till den nivå som kallas "känslig markanvändning", vilket innebär mark som ska användas till bostäder.

Vem står ansvarig om det skulle läcka ut gamla gifter under byggnadsarbetet?

– Vid en sådan situation träder miljöbalken in, vilket innebär att miljökontoret ska utreda ansvarsförhållandet. Den som har orsakat föroreningen står alltid som skyldig, säger Fredrik Hübinette.

Miljökontoret har sedan tidigare tillgång till undersökningar av platsen. Företaget Structor miljöbyrån anlitades av Credentia för att göra borrningar och ta upp jordprover på platsen. Resultaten visade inte på någon förekomst av olja, klorbensener eller PCB. Däremot fann man tennorganiska föroreningar som kommer från båtbottenfärg och något förhöjda halter av det cancerogena ämnet PAH. Men dessa mätningar är endast stickprov.

– Man har gjort prover, men exakt vad som finns i jorden vet vi inte förrän man har börjat gräva på platsen. Eventuella miljöfarliga ämnen befaras komma från en gammal kommunal soptipp. Och eftersom de som förorenat marken alltid är skyldiga att bekosta saneringen skulle det antagligen bli kommunen som får stå för räkningen, säger Johan Nilsson som är miljöchef på Östhammars kommun.

Miljökontoret kommer att ställa vissa krav på Credentia under byggnadsarbetet, bland annat måste de rapportera in vad de hittar i marken.

– Vårt ansvar är att se till att det inte finns någon fara för människors hälsa eller miljö. Skulle det vara så att man hittar väldigt mycket miljögifter på platsen kan det bli krav på att man sanerar ytterligare eller kapslar in föroreningarna, säger Johan Nilsson.