Brandförsvaret i Uppsala kommun gjorde ett tillsynsbesök på Gimo herrgård sommaren 2016. Resultatet av besöket blev att företaget bakom Gimo herrgård var tvunget att vidta ett antal åtgärder för bättre brandskydd. Allt åtgärdades utom på en punkt där Gimo herrgård menar att krav från Länsantikvarien på bevarande av lokalerna står i strid med brandförsvarets krav på förändringar av de gamla lokalerna. De här olika kraven gör det omöjligt för Gimo herrgård att agera rätt, hävdar man.

Enligt Gimo herrgård har parterna vid upprepade tillfällen sagt nej till en inbjudan att mötas på herrgården för att hitta en gemensam lösning. Herrgården har också tagit fram en alternativ lösning för de rum det handlar om, som man menar borde vara acceptabel ur brandsäkerhetssynpunkt.

Ärendet har överklagats först till länsstyrelsen och sedan till förvaltningsrätten som nu går på herrgårdens linje och upphäver den punkt i brandförsvarets föreläggande som herrgården inte menar sig kunna uppfylla. Kraven på en alternativ utrymningsväg för de rum det handlar om får anses vara uppfyllda, skriver rätten i sin dom.