Socialnämnden i Östhammars kommun får kritik av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), för att man inte utrett tvångsvård (LVM) när vården slog larm om att en, inom verksamheten, känd alkoholmissbrukare riskerade sin hälsa och uppgavs ha en miserabel hemmiljö.

Enligt den anmälan som gjorts har personen ett mångårigt känt missbruk och har vårdats på sjukhus på grund av blodinfektion och fallolycka i hemmet. Av Ivo:s beslut framgår att personen ska ha varit alkoholpåverkad vid inskrivningen på sjukhuset och att laboratorieprover vittnade om hög alkoholkonsumtion. Under vårdtiden vägrade personen vårdplanering. Enligt en psykiatrikonsultbedömning ansågs risken hög att patienten skulle skada såväl sin fysiska som psykiska hälsa till följd av sitt missbruk. Av anmälan framgår att hemsituationen enligt anhöriga var helt miserabel med avföring på golvet i alla rum, trasig toalett, mögel i köket och obrukbart kylskåp.

Socialnämnden inledde efter anmälan en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL (Socialtjänstlagen), i stället för en LVM-utredning om tvångsvård. Först 3,5 månader senare – i februari 2018 – gjordes ett första hembesök. När personen inte ville ha något stöd ledde det inte vidare. Ivo skriver att skyldigheten att skyndsamt inleda LVM-utredning är stark i sådana här fall. "Det är extra viktigt att utreda så snabbt som möjligt annars riskerar personen i fråga att i värsta fall avlida av konsekvenserna av sitt missbruk" skriver Ivo som även tar upp flera brister i dokumentationen. Samverkan mellan missbruksenhet och äldreomsorg har dessutom brustit, konstaterar Ivo.

Nämnden har redovisat åtgärder för att komma tillrätta med dokumentationsbristerna och ska bland annat ha sett över processer och rutiner, och köpt in Socialstyrelsens handbok "Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten". Utbildningsinsatser ska också ha genomförts.

– Vårdpersonal kan ha svårt att hantera sådana här situationer och vi behöver öka kompetensen i de här ärendena, sa tf socialchef Carina Kumlin tidigare till UNT när tidningen skrev om det aktuella fallet.

En rutin för samverkan mellan missbruksenheten och äldreomsorgsenheten har upprättats. Enligt Carina Kumlin måste samverkan inom socialförvaltningen fungera enligt rutinerna.

– Vi fokuserar på att säkra upp detta med mer egenkontroll.