Den fjärde veckan av huvudförhandlingen inleds på måndagen i Östhammars kommun, som också är tänkt att vara värdkommun för ett kärnbränsleförvar. Få UNT-läsare torde ha missat att kärnkraftsindustrins dotterbolag SKB vill förlägga slutförvaret till Forsmark vid Upplandskusten – 500 meter under marken och med berget som närmaste granne.

Förhandlingen i Gimo inleds med att SKB återigen framställer samtliga yrkanden, med särskilt fokus på de yrkanden som handlar om kärnbränsleförvaret i Forsmark. De motparter som inte deltagit tidigare får redovisa sin inställning, och sedan är det dags för SKB att redogöra för plats- och omgivningsförhållandena.

Det handlar inte bara om långsiktiga strålsäkerhetsfrågor utan också hur uppförande och drift av kärnbränsleförvaret planeras, hur omgivningen påverkas och vilka risker som finns i samband med den miljöfarliga verksamheten och vattenverksamheterna.

En väsentlig del av förhandlingen rör MKB:n (miljökonsekvensbeskrivningen). Berg ska sprängas, grundvattennivåer påverkas och stora mängder kväve i lakvattnet måste tas om hand. Transportbuller och anläggningsbuller är också något av det som SKB kommer att redogöra om, och kärnbränslebolaget talar även om påverkan på naturvärden inklusive skyddade arter som gölgrodan och flera känsliga orkidéer. Natura 2000 och riksintresse för naturvård för land- och våtmarksmiljöer berörs.

Motparter har precis som tidigare tillfälle att ställa frågor. Känt är att såväl Östhammars kommun, Strålsäkerhetsmyndigheten, Naturvårdsverket, Milkas (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat) och Naturskyddsföreningen som Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar kommer att redovisa sin inställning.

Den kanske mest jordnära delen av förhandlingen sker på torsdag. Då är syn av området för kärnbränsleförvaret inplanerad, vilket betyder att rätten och samtliga parter kommer att traska runt i skogen söder om Forsmarks kärnkraftverk där SKB planerar att bygga ovanjordsdelen av slutförvaret.

På fredagen ger SKB:s replik på framförda synpunkter. I slutet av oktober är det dags för mark- och miljödomstolens avslutande förhandlingar i Nacka. När julen står för dörren väntas domstolen lämna ett yttrande till regeringen om hur man ser på SKB:s ansökan.