Samrådstiden för byggnationerna på Cirkusplatsen har gått ut och remissinstanser och privatpersoner har fått yttra sig. De flesta ställer sig negativt till planerna.

Länsstyrelsen menar att förslaget i viss mån strider mot strandskyddet, då kommunen öppnat upp för möjligheten att exploatera området vid båthamnen. De anser också att kommunen bör ta hänsyn till en framtida höjning av havsnivån och vill att de planerade husen placeras på säkert avstånd från vattnet.
Enligt oppositionspartiet Borgerligt Alternativ kommer byggnationen att påverka områdets karaktär på negativt sätt. Därför måste kommunen göra en grundligare undersökning kring vad som händer med omkringliggande verksamheter, såsom Krutuddens badplats, båthamnen, café och camping.

Partiet anser också att den miljöundersökning som konsultföretaget Structor gjort av området är otillräcklig och behöver kompletteras.
– Det här är ett projekt som kan komma att kosta kommunen massvis med pengar och vi ser att den undersökning som är gjord inte alls tar höjd för de problem som kan uppstå. Hur stora massor är det? Vad kommer man hitta när man börjar påla? Det har vi inte fått något svar på, säger Ann-Katrin Malmström (BoA)
Enligt ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, Tomas Bendiksen har man funnit undersökningen tillräcklig.
– De handlingar som är ute på samråd har vi godkänt, säger han.