Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av de inre delarna av Öregrund, både allmänhetens tillgänglighet och verksamheter i anslutning till befintliga centrumanläggningar nämns. Genom ny detaljplan är målet också att kunna bereda plats för fler båtar i hamnen samtidigt som hamnen skyddas från hårt väder.

Somliga som yttrat sig under granskningen är positiva, men flera är kritiska. Upplandsmuseet anser att utfyllnader inte bör göras så att synliga klippor och andra naturliga strandpartier försvinner vid Fyrskeppsudden och länsstyrelsen kritiserar det trädäck i sydvästra delen av hamnbassängen som tillkommit efter samrådet. Länsstyrelsen anser att riksintresset för kulturmiljövård inte beaktats tillräckligt. Även lokala föreningar och privatpersoner har haft invändningar.

Vissa justeringar har gjorts efter granskningen. Bland annat har trädäcket minskat i storlek och läget för ett nytt båthus flyttats. Vid Fyrskeppsudden har torgytans form ändrats.

Bygg- och miljönämnden har nyligen ställt sig bakom planförslaget, liksom majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Men Moderaternas oppositionsråd P-O Olsson är kritisk. Hans parti ser positivt på flera delar av detaljplaneförslaget. Men att vattenområdet vid Fyrskeppsudden får fyllas upp med tillskapande av ny pir och kaj samt torgyta vänder man sig emot. Synpunkterna har även framförts under samrådet.

– Vi ville ha en högre detaljeringsgrad och vi tycker inte att torgytan ska ritas över vattnet. Jag kan tycka att man inte riktigt har tagit hänsyn till de synpunkterna som vi lagt fram, säger P-O Olsson som vill slå vakt om den kulturhistoriska miljön.

Planhandlingarna finns att läsa på kommunens hemsida. I slutet av november kan detaljplanen för hamnen tas upp i fullmäktige för beslut.