UNT har tidigare skrivit om företaget Credentias planer att köpa mark av Östhammars kommun för att bygga cirka 150 nya lägenheter, i första hand bostadsrätter, på Klackskärsområdet intill Östhammarsfjärden. Innan affären kan genomföras måste en ny detaljplan vinna laga kraft.

Vid samhällsbyggnadsnämndens senaste möte beslutades att detaljplanen för Klackskär ska ställas ut för granskning i tre veckor. Nämnden har tagit till sig en del synpunkter från det tidigare samrådet, och reviderat planen så att strandskyddet inte påverkas inom allmän plats. Man har också förtydligat motiven för upphävande av strandskyddet inom kvartersmark.

Enligt nämnden är det både ”omöjligt” och ”orimligt” att lokalisera bebyggelsen utanför strandskyddat område, med tanke på exploateringsintresset och behovet av nya bostäder i Östhammar. När det gäller översvämningsrisken i området införs en ny bestämmelse på plankartan om högsta totalhöjd för byggnad, relativt nollplanet. Även marknivåer och infrastruktur kommer att beaktas i förhållande till höjda vattennivåer.

Nämnden har däremot inte tagit någon hänsyn till synpunkterna om det rimliga i att bygga på en plats som tidigare utgjort en soptipp.

Flera personer har uttryckt oro för att föroreningar ska läcka ut och nå Östhammarsfjärden i samband med pålning i marken. Men nämnden hänvisar till att länsstyrelsen, liksom kommunen, bedömer att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
– Det har dessutom gjorts undersökningar som visar att markföroreningarna inte utgör någon fara, säger nämndens ordförande Tomas Bendiksen (S).

Inför satsningen på bostäder i Östhammar har Credentia köpt en fastighet på Slottsgatan, nämligen den gamla borgmästarbostaden. Fastigheten ska inrymma kontor, visningslokal samt övernattningsrum. De stora reklamskyltar eller vepor som företaget satt upp på fasaden måste dock plockas ned. Det har samhällsbyggnadsnämnden beslutat.
– Vi tycker att det är för stort och skrymmande, säger Tomas Bendiksen.

Han påpekar att det krävs bygglov för att sätta upp vepa på fasad.
– Företag brukar få göra reklam för sin verksamhet, så om Credentia ansöker om att få sätta upp någonting mindre är det fullt möjligt. Men det här får de plocka ned, säger Tomas Bendiksen.