"Stark ekonomi". Under en längre period har Östhammars kommun haft stora överskott. Även i fjol blev det ett resultatöverskott på 2,0 procent. I år har ekonomin fått stramas åt på flera håll, vilket bland annat lett till personalbesparingar och restriktivitet med nya investeringar. Skatten har varit oförändrad (21,69).

"Arbete åt alla i den företagsamma kommunen". Arbetslösheten i Östhammars kommun är låg. Feriearbete för ungdomar har erbjudits och satsningar med andra aktörer har gjorts för att hjälpa personer långt från arbetsmarknaden till studier, praktik eller jobb. Målet att Östhammar ska tillhöra topp 100 av kommunerna i Svenskt näringslivs rankning har inte nåtts – i fjol kom Östhammar på plats 256. Företag i kontakt med kommunens myndighetsutövning har enligt SKL:s NKI-mätning (Nöjd Kund Index) upplevt kontakten som mer positiv år 2017 än tidigare. En ökning från 67 till 72 har skett (rikssnitt 71).

"Kunskap och kompetens". Länets bästa skolkommun blev inte Östhammar, utan Knivsta. Östhammar kom trea med klättring från plats 251 till 198 i Lärarförbundets rankning år 2017. Barngruppernas storlek i förskolan var i snitt 15,8 i fjol (i kommungruppen 14,0) och det fanns 5,3 (5,1) inskrivna barn per årsarbetare. 68 procent av eleverna gick ut grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Andelen behöriga till gymnasiet, 79,0 procent är högre än i kommungruppen (77,7). På kommunens gymnasieskolor tar 88 procent av eleverna examen inom tre år, vilket ger en plats på landets 15-i-topp, enligt SKL:s Öppna jämförelser 2017. Avgiftsfri kulturskola har införts. Samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor för attraktiva utbildningar har genomförts via Teknikcollege.

Artikelbild

| Jacob Spangenberg (C) är kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun.

"Hållbar ekologisk utveckling". Rent dricksvatten var ett mål som inte skulle ha nåtts utan en del vattentransporter mellan tätorterna, och även från grannkommunerna. En livsmedelspolicy om mer svensk och ekologisk mat antogs år 2015. Andelen inköpta ekologiska varor var i fjol 25 procent och andelen återvunnet hushållsavfall, som inte gick till förbränning, 36 procent. I båda fallen nåddes fullmäktiges mål. Däremot inventerades färre avlopp.

"God folkhälsa". Löftet om nytt huvudbibliotek vid Storbrunn har uppfyllts och Gimo simhall har nyinvigts. Ett steg mot löftet "Ökat stöd till föreningsägda idrottsanläggningar och samlingslokaler" togs år 2015 då budgetramen höjdes med 300 000 kronor. Någon generell höjning av föreningsstödet har däremot inte skett.

"Social trygghet". Utvecklat samarbete mellan kommunen och regionen inom närvård, hette ett löfte. Förnyat samverkansavtal har nyligen tecknats med Region Uppsala. Brukarnöjdheten inom äldreboende och hemtjänst var i fjol nära 90 procent. För funktionshindrade var andelen 90 procent (år 2016).

"Bra personalpolitik". Bland män har över 82 procent heltidstjänster, medan knappt 60 procent av de tillsvidareanställda kvinnorna har det. Inom vården är siffran ännu lägre. Ett arbete har påbörjats med att erbjuda heltid på vissa vårdenheter, men ekonomin har stått i vägen. De flesta jämställdhetsnyckeltal visar positiva trender, däremot inte

Artikelbild

| Kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S) är kommunstyrelsens vice ordförande i Östhammar.

långtidssjukfrånvaron som är betydligt högre för kvinnor än män inom kommunen.

"Hela kommunen ska leva och utvecklas". 40 nya hyreslägenheter har byggts i Alunda och Gimo via Östhammarshem. I Alunda har också 8 lägenheter för trygghetsboende (70+) färdigställts. Även i Österbybruk och Öregrund har Östhammarshem ett tiotal lägenheter tillkommit sedan år 2014. Samtliga är uthyrda.

Antalet nya detaljplaner som vunnit laga kraft har varit lågt – flera är pågående. I Öregrund har en detaljplan för äldreboendet Tallparksgården vunnit laga kraft, med målet att tillgodose behovet av servicehus och vårdplatser. En detaljplan för Sunnanö med fem nya tomter finns också. En lagakraftvunnen ändring i detaljplan i Östhammar möjliggör varierad bebyggelse nära Kristinelundsskolan och äldreboendet Edsvägen. Även i Mårtensboda på Gräsö och på Tuskö har bostadsplaner vunnit laga kraft, för cirka 20 tomter i vardera fall.

"Öppenhet och demokrati". Löftet om att pröva nya vägar för fördjupad medborgardialog inför stora beslut har inte burit frukt ännu. Beslut har tagits om att ersätta medborgarförslag, vilket kan lämnas av enskilda personer, med medborgarmotion som kräver 200 namnunderskrifter. Samtidigt har dialogmöten hållits med föreningar och företag i olika former.