Mötet hölls på Bruksgymnasiet i Gimo på tisdagskvällen och fullmäktige antog planen efter viss debatt.

– Arbetet med den här planen startade år 2012 och den har rönt stort allmänt intresse, konstaterade Tomas Bendiksen (S) som är ordförande i bygg- och miljönämnden.

Flera synpunkter, både positiva och mer kritiska, har inlämnats under resans gång. Tomas Bendiksen menade att en del handlat om ordningsfrågor som inte regleras av en fysisk detaljplan. Andra synpunkter har gällt oro för riksintresset för kulturmiljövård.

– I huvudsak innebär planens bestämmelser att miljön ska bevaras. Det sker bland annat en omdaning vid Fyrskeppsudden, en möjlighet att komplettera med fler flytbryggor och en flytande vågbrytare. Planen är också försedd med en portalparagraf om att kulturvärden ska beaktas vid alla typer av förändringar, sa Tomas Bendiksen.

Oppositionsrådet P-O Olsson (M) gick upp i talarstolen och ifrågasatte, precis som tidigare, bristen på reglering för torgytan vid Fyrskeppsudden.

– Det finns inga som helst restriktioner för torgytan om jag är rätt underrättad. Den kan fyllas ut och höjas hur mycket som helst.

P-O Olsson menade att de kulturhistoriska värdena samt berghällar och liknande måste skyddas på ett starkare sätt.

– Annars kan vi få en exploatering av torgytan som för miljön i Öregrund är helt bedrövlig. Den här planen ger faktiskt den möjligheten i dag.

Tomas Bendiksen medgav att det finns ett utrymme för utökning av torgytan vid Fyrskeppsudden.

– Men om man tittar på hur ser ut är det utfyllt med sprängsten i dag, så det här blir en uppsnyggning tycker jag. Sedan handlar det om en liten häll som blir täckt, den ligger i stort sett i vattennivån. Så det blir inte möjligt att täcka några större delar av hällarna.

P-O Olsson konstaterade att en begäran om återremiss av planen av tidsskäl skulle kunna äventyra finansieringen för projektet "Smart Marina" i Öregrund som drivs med EU-stöd och går ut på att skapa mer säkra och miljövänliga gästhamnar. Han lämnade i stället två förslag på tilläggsyrkanden, som villkor för att hans parti skulle ställa sig bakom detaljplanen.

– Moderaterna yrkar att kommunen inte genom avtal eller försäljning avhänder sig rådighet över den yta som i planen benämns som torg, och att bygglovspliktiga eller större förändringar av torgytan beslutas av fullmäktige.

Kommunfullmäktige antog både detaljplanen och Moderaternas tilläggsyrkanden.