Det visar en ny Helcom-rapport om tillståndet för kustfisk i Östersjön år 2011-2016. Det handlar om arter och populationer som lever på mindre än 20 meters djup, bland annat abborre, gös och gädda. Men även marina arter som flundra, torsk och strömming ingår i studien.

Provfiske har genomförts i 42 kustområden i Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark och Sverige. Resultatet visar att klimatförändringar, övergödning, fiske och exploatering av nyckelhabitat påverkar kustfiskesamhällena. Allmänt sett är statusen bättre i de norra delarna av Östersjön där abborre är nyckelart, jämfört med mer sydliga delar med flundra som nyckelart.

Några övergripande slutsatser är enligt rapporten svåra att dra. Både naturliga förändringar i den kustnära näringskedjan – kopplat till fåglar, andra fiskar och däggdjur – och mänskliga aktiviteter påverkar fiskesamhällenas status. Forskarna bakom rapporten anser att åtgärder som har ett lokalt perspektiv behöver utvecklas mer. Bland de förvaltningsåtgärder som ändå lyfts fram som verksamma nämns olika former av regleringar som fiskeförbud, reglering av tillåtna redskap, skydd av nyckelhabitat och återställning av livsmiljöer.

– Vi hoppas att rapporten kan bidra med ny kunskap om tillståndet för fisken på kusten och även utgöra underlag för framtida hållbar förvaltning av denna viktiga resurs, säger Jens Olsson som är forskare vid SLU Aquas kustlaboratorium och ordförande för expertgruppen Helcom Fish Pro II.