Detaljplanen har tidigare ställts ut både för samråd och granskning. Sammanlagt har cirka 50 yttranden inkommit. Många yttranden berör att kommunen bör tänka över vägnätet en gång till – både när det gäller säkra cykelvägar, anslutande vägar och busstrafik. Länsstyrelsen har också uppmärksammat att det finns flera fridlysta arter som kan få stryka på foten för att planen ska kunna genomföras.

Bygg- och miljönämnden har efter den tidigare granskningen beslutat om ett antal revideringar. Främst handlar det om att en bestämmelse om upphävande av strandskyddet har lagts in för delar av kvartersmarken, och att dispens kommer att sökas för inskränkning av artskyddet. Tätortsutveckling är ett angeläget allmänt intresse, skriver nämnden som ser planen som en naturlig utveckling av Östhammars tätort. För att strandskydd ska kunna upphävas krävs också att förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdena samt goda livsvillkor för djur- och växtlivet är fortsatt tryggat. "Bedömningen har gjorts att det planförslag som nu föreligger är att föredra då mycket av de höga naturvärden samt gruvhål och skärpningar som finns i området tas om hand och bevaras" skriver bygg- och miljönämnden.

Med nära 100 nya bostäder kommer trafiken genom södra Östhammar på Sandikavägen och Albrektsgatan att tillta. Många som yttrat sig har rest frågor kring detta, bland annat Sandika-Länsö vägförening och Lokalpartiet Boa. Kommunen har svarat att man är medveten om att trafiken kommer att öka, men skriver att frågan om en ny infartsväg från Sandika till Börstilskorsningen vid riksväg 76 ligger utanför detaljplanens ram. Mot Näsudden möjliggörs för en gång- och cykelväg som skapar förbindelse till Bodaområdet.