Det var ingen folkanstormning vid informationsmötet som kärnbränslebolaget SKB höll på onsdagskvällen vid Östhammarskontoret. Ett tiotal invånare hade trotsat regn och blötsnö för att få träffa vd:n Eva Halldén. Hon inledde med att berätta om yttrandena som lämnats från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och mark- och miljödomstolen till regeringen.

– Vi har inte tappat förtroendet om att det ska bli ett slutförvar, sa Eva Halldén och nämnde att domstolen gett grönt ljus för stora delar av SKB:s ansökan, och att SSM anser att bolaget har förutsättningar att uppfylla kärntekniklagens krav via en stegvis prövning.

SKB räknar med att snart kunna lämna in de kompletteringar som mark- och miljödomstolen vill se om kopparkapselns skyddsförmåga.

Artikelbild

| Vd på plats. Ett tiotal kommuninvånare passade på att ställa frågor till SKB:s vd Eva Halldén, som gästade bolagets Östhammarskontor på onsdagskvällen.

– Vi kommer att kunna lämna in kompletteringarna till regeringen under det här året, även om jag inte kan säga exakt när, sa Eva Halldén.

Enligt domstolen krävs mer underlag för att SKB ska kunna visa att slutförvarsanläggningen på lång sikt uppfyller miljöbalkens krav. Kompletteringarna handlar om osäkerheter kopplade till korrosion (rost), väteförsprödning samt radioaktiv strålnings inverkan på kopparkapslarna. Eva Halldén nämnde att en del resultat är klara och att andra undersökningar i laboratoriemiljö kommer att vara avslutade inom kort. De försöken ingår i arbete kopplat till den större, preliminära säkerhetsredovisning som ska lämnas till SSM inför uppförandet av slutförvaret.

– Vi bryter ut de delar i säkerhetsredovisningen som handlar om kopparkapslarna. De försök som inte är färdiga ännu kommer att bli klara i år.

En person undrade vad SKB gör om Östhammars kommun säger nej till ett slutförvar i Forsmark, trots klartecken från myndigheterna. Eva Halldén bollade frågan till kommunikationschef Anna Porelius som svarade att bolagets verksamhet bygger på frivillighet.

Artikelbild

| På plats. Eva Halldén är vd på SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB. Bolaget planerar att bygga ett kärnbränsleförvar på 470 meters djup i Forsmarks bergrum, med plats för 6 000 kapslar med vardera två ton kärnavfall. Kärnbränsleförvaret innebär en investering på 10 miljarder kronor.

– Det har varit SKB:s inställning hela tiden och det har inte förändrats, sa Anna Porelius.

Eva Halldén fick även svara på frågan varför bolaget inte satsar på fullskaleundersökningar inför en slutförvarsmetod med djupa borrhål på 3-5 kilometers djup. Någon undrade också vad det skulle kosta i tid och pengar.

– Det skulle säkerligen ta tio till tjugo år. Vad det skulle kosta kan jag inte svara på. Men det är en svårkontrollerad metod och den är inte heller utvecklad för stora mängder kärnavfall när man tittat på det. Mark- och miljödomstolen har även bedömt att vår metod innebär bästa tillgängliga teknik i dag.