Sverigedemokraterna i Östhammar reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut att anta riktlinjer för likabehandling och mångfald på jobbet. Gruppledaren Martin Wahlsten (SD) har inte haft tid att svara på UNT:s frågor över telefon, men skriver i ett mejl: "Det vi sätter oss emot är själva kategoriseringen av sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck." Han pekar på formuleringen "Mångfald på arbetsplatsen består av anställda med olika egenskaper och perspektiv" och anser att det är omöjligt att avgöra något sådant om människor inte kategoriseras i grupper.

I kommunens riktlinjer står att lagen i dag kräver att kommunen arbetar förebyggande för att motverka diskriminering. Bland annat planeras workshops för alla personal om inkludering och kränkande särbehandling (se fakta). SD kallar detta för "identitetspolitiskt värdegrundspluggande" och talar om "indoktrineringsverksamhet".

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) ifrågasätter SD:s syn.

Artikelbild

| Martin Wahlsten (SD) är gruppledare för Sverigedemokraterna i Östhammars kommun.

– För det första är det ett lagkrav att vi ska jobba aktivt med de här frågorna. Påståendet att riktlinjerna kategoriserar folk är dessutom kvalificerat nonsens. Det handlar om olika typer av diskriminering, att motverka mobbning och att behandla alla lika.

Arbetsmiljöverket har funnit brister i kommunens arbete med kränkande särbehandling. Nya lagkrav har också införts som rör arbetsgivares skyldigheter att arbeta förebyggande och aktivt. Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska även ha anmärkt att Östhammars kommun inte uppfyller lagens krav när det gäller trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

– Det är enormt viktiga frågor som hela samhället har att jobba med varje dag. Men jag konstaterar att SD inte är intresserade av att följa lagen och att kommunen arbetar aktivt med den här typen av frågor, säger Jacob Spangenberg.

UNT har via mejl frågat om Martin Wahlstens parti inte ser det som viktigt att kommunen jobbar systematiskt med de olika typer av diskriminering som tas upp i lagen:

– Alla diskrimineringsgrunder ska avhandlas och tas på allvar.

Men det som SD invänt mot rör fem av sju diskrimineringsgrunder i lagen, allt utom kön och ålder?

– Vi reserverade oss eftersom vi inte kan stå bakom delar av förslaget i policyn. Då är det bättre att den gamla policyn fortsätter gälla, och den är vad vi känner till inte olaglig.