Åtgärdsvalsstudien och förslagen som presenteras bygger på ett gemensamt analysarbete i en arbetsgrupp samt flera workshops med berörda aktörer. Fem bristkategorier har konstaterats under arbetets gång: Trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet, oskyddade trafikanter, kollektivtrafik och miljö. Paketet vägombyggnad på befintlig väg, 80 km/tim rekommenderas av Trafikverket med motiveringen att det ger "bäst nytta för pengarna". Priset för åtgärderna beräknas till 80-100 miljoner kronor.

"Paketet som innehåller åtgärder med en vägombyggnad på befintlig väg, 80km/tim, visar på en medelhög kostnad till en stor nytta. Paketet bidrar till alla fem målområden och det övergripande syftet genom att det medför fördelar för kollektivresenärer och cyklister samt har en positiv effekt på trafiksäkerheten" heter det i åtgärdsvalsstudien.

Någon tidsbesparing nås inte för dagpendlare med bil. "Den uppskattade tidsvinsten i alternativ 100 km/h (befintlig väg) jämfört med 80 km/h (befintlig väg) uppgår till 1 min 45 sek. Kostnadsskillnaden på 140-170 mkr bedöms inte stå i proportion till uppnådd tidsvinst. Paketet har också störst måluppfyllelse och ligger i linje med det övergripande syftet" står i studien.

Östhammars kommunledning är mycket kritisk till Trafikverkets förslag. I stället vill man se mötesfri 100-väg med samma sträckning.

– Förslaget är naturligtvis inte acceptabelt. Östhammars kommun och Regionförbundet i Uppsala län är helt inriktade på att sträckan ska bli en mötesfri 100-väg. Nu tar den politiska behandlingen i Regionförbundet vid, där jag är övertygad om att vi får ett beslut på alternativ 2, säger Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Det förslag som kommunen förordar beräknas enligt åtgärdsvalsstudien kosta mellan 200 och 250 miljoner kronor. I den gällande länstransportplanen finns cirka 200 miljoner kronor tillgängliga, tidigast år 2021 enligt förstudien. En förskottering av pengar skulle kunna snabba upp byggnationen och det är också Östhammars kommuns ambition.

– Trafiksäkerheten är oerhört viktig och då är en mötesfri 100-väg den enda lösningen. Vårt mål är att kunna förskottera medel för detta, så att ombyggnaden för sista etappen kan starta direkt när vägen till Gimo är klar, säger kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S).

Kommunen ifrågasätter att en åtgärdsvalsstudie gjorts endast på en delsträcka av länsväg 288 när man i övriga delar av ombyggnationen inte använt samma arbetsmetod.

– Det är inte riktigt optimalt, säger Marie Berggren som är chef på kommunens strategienhet.

Representanter från Trafikverket, Regionförbundet, Östhammars kommun och Kollektivtrafiknämnden har medverkat i studien. Ett resultat som kom fram var att behovet att dagspendla inom Östhammars kommun är mycket större än de regionala resorna mellan Östhammar och Uppsala, står i åtgärdsvalsstudien. Statistiken visar att många skolresor sker med buss mellan Östhammar och Gimo samt att arbetsresor till företagen Sandvik och Forsmark framför allt sker inom Östhammars kommun.

Regionförbundet väntas fattar beslut om vilket alternativ man ska gå vidare med i vår.