Östhammars kommuns VA-försörjning är hårt ansträngd, och på flera tätorter måste kapaciteten utökas för att befolkningen ska kunna växa den närmaste tioårsperioden. När fullmäktige har sitt nästa möte i Alunda den 25 september vill kommunstyrelsen att den högsta beslutande församlingen ställer sig bakom en rad åtgärder som förslagits av Östhammar Vatten AB.

Bland annat handlar det om att starta en förstudie för nytt avloppsreningsverk för Östhammar tätort, samt en förstudie för ett avsaltningsverk för dricksvatten för de östra delarna av Östhammars kommun. Just dessa två punkter har Lokalpartiet Boa motsatt sig.

– Innan man gör sådana förstudier måste man veta hur helheten ser ut. En kommuns VA-kollektiv handlar om alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Allas taxa påverkas om man bygger nya reningsverk och innan man vet exakt status och framför allt hur man ska organisera verksamheten i framtiden ska inga investeringar göras, säger Lars O Holmgren (Boa) som först vill se en genomgripande systemanalys.

Artikelbild

| Lars O Holmgren (Lokalpartiet Boa) vill se en övergripande systemanalys innan någon förstudie görs om ett nytt reningsverk. Partiet förespråkar även att rör grävs mellan Östhammar och Gimo när 288:an byggs ut.

Samtidigt har Boa motionerat om att vatten- och avloppsrör bör dras mellan Östhammar och Gimo i samband med att sista etappen på länsväg 288 byggs. Är inte det att lyfta ut en del från helheten?

– Där har du en poäng, men vi ser det inte som ekonomiskt och miljömässigt hållbart att ha tio verk som vi ska uppgradera.

Enligt Gästrike Vattens vd Lena Blad, som lämnat ett yttrande om motionen, skulle en ledningsdragning kosta runt 25 miljoner kronor och inte utgöra det mest ekonomiska eller hållbara sättet att säkra vattenförsörjning och avloppshantering: "Generellt kan överföringsledningar för att säkra VA-försörjningen vara fördelaktiga men etablering bör i så fall utgå från var befintliga vattenresurser och lämpliga recipienter finns i förhållande till kommande behov av VA-tjänster". I svaret står också att varken Östhammar eller Gimo har någon överkapacitet för vattenförsörjningen, och att det skulle ta flera år innan en ny överföringsledning för avlopp (spillvatten) var på plats.

Men Lars O Holmgren menar att de aktuella planerna på att transportera spillvatten med tankbil från Östhammar till Gimo, som kortsiktig lösning, talar sitt tydliga språk.

– Det är en ringa kostnad att lägga ned rören vid vägbygget och vi ser ingen annan lösning på lång sikt än att vi länkar samman orterna och använder gemensamma anläggningar.