Östhammarsbon Alvar Nyréns anmälan om att kommunen som fastighetsägare vanvårdat Societetshuset Källör, och därmed brutit mot plan- och bygglagen, har vandrat genom de rättsliga instanserna. Mark- och miljödomstolen återförvisar i en ny dom ärendet till länsstyrelsen efter Alvar Nyréns överklagande.

Tidigare har länsstyrelsen enbart prövat om det funnits anledning för tillsynsmyndigheten (kommunens byggnadsnämnd) att ingripa på grund av att Alvar Nyrén personligen påverkats av bristande underhåll för byggnaden. Nu måste länsstyrelsen till fullo i sak pröva om byggnaden är i sådant skick att den uppfyller lagens krav.

Alvar Nyrén säger i en kommentar att han inte har några förhoppningar om att få rätt, och att länsstyrelsen nu får "försöka hitta nya motiveringar till varför man vill ta politiska och inte lagliga hänsyn i sakfrågan". Han hoppas ändå att fallet på lång sikt kan gagna rättssäkerheten.