Till den första anläggningen i industriområdet Varghällar öster om Enköping har biogas Uppland AB redan köpt 20 000 kvadratmeter mark till en biogasanläggning som kan stå klar under andra halvan av 2012. Företagets vd Anna Aldén förklarar varför valet till steg 1 föll på Enköping med att den anläggningen kan fås till stånd snabbast. En anläggning i Tierp beskriver hon som mer komplex.
– Både affärsmässigt och tekniskt.

En anläggning i Tierp ser hon som ett möjligt steg 2, kanske 2-3 år framåt i tiden, det vill säga med tänkbar produktionsstart bortåt 2015.
– Men det är många faktorer som avgör, säger Anna Aldén.
Hon hänvisar bland annat till UL:s pågående upphandling. Vilken inriktning UL:s kommande entreprenör väljer kan påverka satsningen på biogas.

Tierps kommunchef Per Nordenstam är aningen besviken för att Enköping valdes i första hand, men är samtidigt övertygad om att någon av åtminstone tre anläggningar kommer att hamna i norra länsdelen.
– Det känns rätt givet när länet ser ut som det gör, säger han och de är hjärtligt välkomna den dag de bestämmer sig för att satsa norrut.

Anna Aldén håller med om att det är rimligt att tänka sig att de kommande anläggningarna sprids någorlunda väl geografiskt över länet, även om den färdiga produkten flytande biogas inte är så känslig ur transportsynpunkt. Annat är det med råvaran. Olika substrat är olika känsliga vad gäller transportekonomi.
– Till exempel kogödsel kan inte köras många kilometer förrän det börjar bli olönsamt, säger hon.
Samtidigt har användning av gödsel vid biogasproduktion flera fördelar. Det innebär nya affärsmöjligheter för lantbruksföretag och deras gödselhantering blir mer klimatsmart.

Anläggningen i Enköping och övriga kommande i länet ska byggas och drivas av Biogas Uppland AB, ett bolag som är samägt av Upplands Lokaltrafik, UL och Scandinavian Biogas. Verksamheten i Enköping väntas ge sysselsättning åt 5-10 personer, plus att biogasproduktionen ger jobb åt transportnäringen och inom jordbruket som ska stå för råvaruleverans.
UL driver på starkt i projektet, bland annat för att nå bolagets mål att 40 procent av länstrafikens körsträckor ska klaras med fossilfritt bränsle år 2012 och så stor del som 90 procent år 2020.