– Det beslut som lämnats över handlar om att företagen genomfört muddringar som man saknat tillstånd för samt att man inte tagit hand om saneringsavfall i samband med arbetet med att exploatera Karlholms strand, säger Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på länsstyrelsen i Uppsala.

Totalt kan företagen komma att krävas på 32 miljoner kronor om man inte följer länsstyrelsens beslut. Företagen har till 27 maj nästa år på sig att åtgärda problemen.

– Det här är den summa som vi har bedömt att det kostar att återställa området efter alla muddringar och deponier av muddermassor och byggavfall, säger Lennart Nordvarg.

Artikelbild

| Lennart Nordvarg, länsstyrelsen i uppsaal.

På tisdagen överlämnade två handläggare från länsstyrelsen i Uppsala beslutet till Peter Bergström, som bland annat arbetar miljö- och saneringsfrågor för Karlholms strand AB.

– Jag kan bara bekräfta att vi tagit emot beslutet och att vi nu kommer att analysera det och därefter fatta besluta hur vi ska agera, säger Peter Bergström.

Företagen har haft tillstånd att genomföra många av åtgärderna när det gäller sanering och hantering av muddermassor och byggavfall.

Problemet, enligt länsstyrelsen, är att företagen sedan 2014 ska ha genomfört ett stort antal saneringar och muddringar på det gamla Karlitområdet, utan att ha följt de skyddsåtgärder som länsstyrelsen krävt.

Artikelbild

| Peter Bergström, Karlholm strand.

Detta kan ha skadat miljön och djur i området, menar länsstyrelsen.

– Bland annat finns det deponeringsmassor som placerats inne på området vid Karlholms strand. Den placeringen är tillfällig och de här massorna måste avlägsnas och transporteras i väg till en slutgiltig förvaringsplats, då de kan innehålla miljöfarliga ämnen som exempelvis dioxiner som kan vara skadliga för människor djur och natur, säger Lennart Nordvarg.

När det gäller vissa av åtgärderna så ska de ha genomförts av företagen trots att man saknat tillstånd att göra dem, enligt länsstyrelsen.

– Det finns bland annat ett tillstånd när det gäller deponering av schaktmassor. Det tillståndet gäller inte eftersom företagen inte lämnat in den ekonomiska säkerhet för efterbehandlingen av deponin som krävs, förklarar Lennart Nordvarg.

Den ekonomiska säkerhet som företaget skulle ha lämnat in för efterbehandlingen uppgår till 13,7 miljoner kronor. I vitesbeloppet ingår också att bolagen ska erlägga en fiskeavgift på 100 000 kronor för skador som de åsamkat fisket genom muddring längs med strandlinjen.

Visionen hos Karlholm Utveckling och Karlholm Strand när det gäller det gamla industriområdet är att det ska omformas till ett bostads- och hamnområde där det är tänkt att ett tusental nya bostäder ska byggas.