Domstolen ger inte prövningstillstånd i frågan om hur mycket vatten Fortum har rätt att avleda till Untra kraftverk utanför Söderfors.

Miljödomstolen har tidigare givit Fortum rätt i deras tolkning av vattenhushållningsbestämmelserna i en dom från november i fjol, en dom som länsstyrelsen överklagade.

Oenigheten gäller hur mycket vatten som Fortum får avleda till kraftproduktion vid Untra nära Söderfors i Tierps kommun. Länsstyrelsen har rättat sig efter en vattendom från 1914 som gav rätt att avleda 250 kubikmeter vatten per sekund.

Fortum har i stället hänvisat till att en ny vattendom från 1944 gav indirekt rätt att avleda 420 kubikmeter per sekund, och det är också vad Fortum tagit ut. Avledningen av vatten vid Untra har aktualiserats inte minst genom stickmyggornas utbredning i Nedre Dalälven och i Båtforsområdet nedströms Untra. Båtfors är också naturreservat och natura 2000-område och är på väg att utnämnas till biosfärsområde. Nu påverkas området starkt av vattenbrist, och det var anledningen till att miljöskyddsenheten på länsstyrelsen bestämde sig för att granska vilka tillstånd som gäller för Untra kraftverk.

Länsstyrelsen fann att 1914 års beslut var det enda som fattats gällande vattenföringen. I maj 2010 beslutade länsstyrelsen att omedelbart förbjuda Fortum att tappa mer än 250 kubikmeter per sekund.

Beslutet överklagades och miljödomstolen inhiberade det i väntan på att ärendet togs upp i domstolen. Så skedde i november 2010, och miljödomstolen gav då Fortum rätt i deras tolkning av hur olika beslut om vattenverksamheten, bland annat dämningshöjd och utökad dygnsreglering, också innebar rätt att ta ut den större mängden vatten från 1944 och framåt.
– När Miljööverdomstolen inte ger prövningstillstånd tar upp frågan om vattendom och vattenföring innebär det att vi inte får någon vägledning i hur vi ska hantera sådana här frågor i fortsättningen. Vi har utrett väldigt noga vad som gäller för vattenföringen, men när miljödomstolens beslut nu fortsätter att gälla och deras dom inte ger någon ledning för hur tillsyn av vattenkraften och den miljöpåverkan den orsakar ska ske, då blir det väldigt svårt för oss, säger Daniel Melin, handläggare av ärendet på miljöskyddsenheten.

Enligt länsstyrelsens uppfattning lider Båtforsområdet svårt av vattenbristen som följer av avledningen av vatten till kraftverket.
– Nu får vi inrikta oss på tillståndsprövningen för det nya kraftverk som Fortum vill bygga vid Untra, säger Daniel Melin.