– Det här var i princip det sista beslutet vi väntade på. Vår bedömning är att Mark- och miljödomstolen gått på vår linje och beviljat muddringen utifrån den ansökan vi lämnat in, säger Anders Högberg från företaget Karlholm Utveckling AB som ligger bakom ansökan.

I Mark- och miljödomstolens dom framgår att företaget får ta hand om schaktmassor samt ta bortbottensedi­ment som förorentats av industriavfall i Lövstabukten vid den gamla Karlitfabriken. Förutom att domstolen gett klartecken till muddringen så sägs även i domen att Karlholm Utveckling får deponera och efterbehandla de muddermassor som man tagit upp ur vattnet.

Planen är att företaget ska muddra och ta bort bottensediment på en tre kilometer lång strandnära vattensträcka som går parallellt med det gamla industriområdet. Tanken är att få till ett bottendjup på minst 1,50 meter i det området.

I den gamla hamnbassängen får företaget schakta ur så att man får ett bottendjup på 2,5 meter. Förutom åtgärderna vid strandkanten och i hamnbassängen kommer även en farled från hamnbassängen och 200 meter rakt ut i vattnet att muddras.

Beslutet i mark- och miljödomstolen innebär att företaget har fem år på sig att genomföra arbetena. Enligt Anders Högberg kan muddrings- och grävarbetena komma i gång ganska så omgående.

– Vintern gör att mark- och grävarbetena för tillfället ligger nere. Målsättningen är att komma i gång med det här arbetet så snart som möjligt i vår. Man skulle kunna tänka sig att det blir i slutet av mars eller i april, säger Anders Högberg.

Ambitionen för Anders Högberg och Karlholm Utveckling är att skapa ett bostads- och industriområde vid Karlholms strand somska rymma ett tusental nya bostäder och viss industriverksamhet.

Muddringen och grävarbetena ingår som en del i den planen och ska göra det möjligt för företaget att anlägga en båthamn som ska kunna utnyttjas av mindre fritidsbåtar.

Enligt Anders Högberg ska alla miljöansökningar och domstolsförhandlingar nu vara klara när det gäller Karlholms strand.

– Det vi väntar på är ett slutbevis från länsstyrelsen i Uppsala där de bekräftar att allt är färdigsanerat enligt de krav och beslut som fattats. När vi fått det är det bara köra på med de planer vi har för utvecklingen av Karlholms strand, säger Anders Högberg.

Beslutet Mark- och miljödomstolen­ kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.