Naturvårdsverket skjuter genom Länsstyrelsen i Uppsala till ytterligare 350 000 kronor för sanering av föroreningar intill badet i Lövstabruk. Tidigare beviljade 700 000 kronor räckte till akuta insatser, men området med hälsofarliga halter av arsenik efter järnhanteringen visade sig större än beräknat, så större massor än väntat måste schaktas bort. Den mer omfattande grävningen måste också föregås av arkeologiska undersökningar, vilket ytterligare fördyrar arbetet.