Den bedömningen görs i en förstudie med miljöteknisk markundersökning och riskbedömning som en konsult gjort på uppdrag av Tierps kommun. I studien har konsulten granskat föroreningssituationen både på västra och östra sidan om Tämnarån, i ett omkring två hektar stort område i anslutning till där järnhantering bedrevs under ungefär tre århundraden.

Rapporten utgår från att området även i framtiden ska kunna användas för bostads- och jordbruksändamål. Den visar på förhöjda halter av framför allt arsenik, kadmium, koppar, bly och zink i marken. De högsta halterna av ämnen som kan kopplas till slaggen finns öster om ån, där brukets rostugnar fanns. I vissa delar väster om ån är grundvattnet påverkat av arsenik, men däremot inte i den dricksvattenbrunn som finns på den sidan.

Rapportens riskbedömning pekar på behovet av att minska riskerna med förekomst av arsenik i ytlig jord på båda sidor om ån, både med hänsyn till hälsoeffekter och markmiljö. Särskilt gäller det den östra sidan av ån, där även de genomsnittliga halterna av kadmium och zink överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för det som kallas känslig markanvändning (exempelvis bostadsmark). Risken för spridning av föroreningar till grundvattnet och till Tämnarån bedöms också behöva utredas vidare och därför förordas en huvudstudie.

Området bedöms i rapporten fortfarande höra hemma i högsta riskklass enligt MIFO – metodik för inventering av förorenade områden.