– Det behövs en ny plan som anger en reell färdriktning för kommunen de kommande tjugo, trettio åren, säger Jonas Nyberg (S), ordförande i utskottet för samhällsbyggnad i Tierps kommun.

Den nuvarande översiktsplanen togs fram i en tid när Tierps kommun befann sig i ett helt annat läge än i dag, menar Nyberg.

Planen som antogs i december 2011 anger var och på vilket sätt som kommunen ska utvecklas när det gäller bostadsbyggande, social service, infrastruktur, hållbarhetsfrågor och andra samhällsfrågor fram till år 2030.

Artikelbild

| Jonas Nyberg (S), ordförande i utskottet för samhällsbyggnad i Tierps kommun.

– Arbetet med den planen inleddes 2008 och utgick från vad vi i kommunen såg då när det gäller framtiden. Då var det stiltje i kommunen på många sätt. I dag är läget ett helt annat, vilket gör att den här planen är inaktuell, förklarar Jonas Nyberg.

Framtidsbilden av Tierp i dag handlar om tillväxt och befolkningsflyttning.

– De fyra senaste åren har vi sett en rejäl befolkningstillväxt i Tierps kommun med cirka tusen nya innevånare, säger Jonas Nyberg.

Till detta kan även läggas ett ökat intresse för företag att etablera sig i framförallt Tierps köping, men även på andra håll i kommunen.

Detta har gjort att både kommunledning och ansvariga tjänstemän fått tänka till hur ett framtida Tierps kommun skulle kunna se ut och vilka behov som finns på olika samhällsområden. Under 2015 antogs en ny vision som beskriver vilka tankar som ska genomsyra de olika delarna kommunala verksamheterna. Den ska nu länkas samman med en ny översiktsplan.

Vi ett möte på tisdagen beslutade ett enigt kommunfullmäktige i Tierps kommun att en ny plan ska tas fram.

Arbetet med den nya översiktsplanen kommer att påbörjas senare i höst eller under våren 2019, när den nya politiska ledningen tagit plats i kommunhuset.

Jonas Nyberg konstaterar att en mängd frågor som rör användningen av kommunens mark- och vattenområden kommer att gås i genom under planarbetet. I arbetet kommer de olika politiska partierna i kommunfullmäktige att delta liksom kommunmedborgarna som kommer att involveras i så kallade medborgardialoger kring olika frågor.

– Fram till i dag har utvecklingen till stor del skett i ett nav kring järnvägen i Tierps köping. Nu ser vi att det händer saker på andra platser i kommunen som Karlholms strand där det ska byggas ett stort antal nya bostäder. Vad innebär det och hur påverkar det utvecklingen i kommunen? frågar sig Jonas Nyberg.