– Vi vågar inte ha kvar lindarna nu när vi ska bygga om i allén. Tittar man på träden ser de friska ut, men de mår inte bra och det finns en uppenbar risk att de kan rasa samman och falla ner över människor eller fordon, säger kommunekologen Taija Lindfors.

Det är länsstyrelsen i Uppsala län som sagt ja till Tierps kommuns ansökan att få ta bort de 32 lindarna på Södra Esplanaden.

I den ansökan som kommunen lämnat in har man bifogat en besiktning som gjorts av en fristående arborist. I den sägs att flera av lindarna lider av stress samt att de beskärningar som gjorts genom åren gjort att de blivit skadade och fått röta samt utvecklat dåliga rotsystem.

Förutom en ny gång- och cykelväg i allén liksom en trottoar så ska det byggas butiker och bostäder på den parkeringsyta som i dag går parallellt med Södra Esplanaden.

– Det som kommunen beskriver i sin ansökan är fullt rimligt att det inträffar när träd beskärs felaktigt. Utifrån den ansökan som lämnats in bedömer vi att vi haft ett tillräckligt underlag för att fatta det här beslutet, säger Gabriel Bernhardsson, biolog och handläggare på länsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har däremot inte samma uppfattning som kommunen och dess arborist om lindarnas status. Skogsstyrelsens personal var hösten 2017 på plats och inventerade lindarna. Inventeringen finns också inlagd i Trädportalen som sköts av ArtDatabanken och Naturvårdsverket. I den sägs bland annat att träden har ett bevarandevärde men även att vissa av dem inte mår bra.

– Inventeringen i Trädportalen har funnits med i vårt beslutsunderlag. Vi kan notera att kommunens arborist och Skogsstyrelsen delar vissa uppfattningar men också skiljer sig åt på vissa punkter. När vi fattat beslutet har vi tittat på flera olika saker som hur träden mår samt vägt ett borttagande av träden mot det allmänna intresset när det gäller att få en ny och säkrare trafiksituation i området, förklarar Gabriel Bernhardsson.

Gabriel Bernhardsson betonar att allén inte får byggas bort.

– Allén ska bevaras och i beslutet framgår att nya träd måste planteras.

Arbetet i allén kommer att börja redan till sommaren då så kallade mulmholkar ska placeras ut för de skalbaggar som bor i lindarna. Sent i höst kommer arbetet med att hugga ner de befintliga lindarna att påbörjas.