Detaljplanearbetet syftar till att öppna för en exploatering med nya enplanshus i området. I uppdraget att omarbeta planförslaget har antalet byggrätter minskats från tio till sex nya hus på högst 200 kvadratmeter vardera inklusive uthus.

Ortsbornas kritik mot den tilltänkta exploateringen och planförslaget har varit hård. De värnar den traditionstyngda platsen för midsommarfirande och har uttryckt oro för ökad trafikbelastning och problem med snöröjning.
Närboende och andra berörda har också kritiserat det man sett som bristande natur- och miljöhänsyn, samt luckor i underlaget till planförslag gällande mark- och vattenförhållanden samt eventuell förekomst av miljögifter.

Nu väntar ett nytt förslag till detaljplan som kommer att bli föremål för nytt samråd. Göran Carlsson (S), ordförande i utskottet samhällsbyggnad, säger om torsdagens beslut:
– Motiveringen är att genom ett minskat antal tomter så skyddas de utpekade naturvärdena och ger utrymme för verksamheten kring dansbanan. Vi har tittat på och vägt in de synpunkter som kommit. Exploatören är införstådd med förändringen och är med på tåget.

Exploatör är Magnus Lindblom, Västland, som startade hela processen med tanken att bygga ett fritidshus åt sig själv, men att det inte skulle kunna ske till rimligt pris med mindre än att kostnaden för planarbetet gick att fördela på flera nya hus.