Fonden, med namnet Spimfab, bildades av oljebolagen 1997 och byggdes upp med pengar från oljebranschen för att bekosta miljögranskningar och saneringar av stängda bensinstationer. Fonden har sedan starten hanterat mer än 5 000 projekt. Hösten 2013 görs de sista undersökningarna och avslutande saneringar ska vara klara 2014 inför fondens avveckling.

I sista stund för att komma med i Spimfabs slutomgång fick Tierps kommuns dåvarande marksamordnare fastighetsägaren att skriva under ett avtal med Spimfab.

De provtagningar Tierps kommun gjorde i anslutning till rivningen 2012 visade på höga halter av bly och zink. Ytterligare provtagningar rekommenderades. Spimfabs markundersökning som är planerad till hösten 2013 kan ses som svar på det.
– Det börjar med en historisk utredning, bland annat i kommunens arkiv. När man vet var cisternerna funnits görs en borrplan, säger Magdalena Gleisner, miljökoordinator på Spimfab.

Med borrplanen klar är det dags för den konsult Spimfab anlitat att borra efter jordprover. Vissa petroleumrester kan upptäckas direkt på plats. För att upptäcka och riskvärdera andra ämnen krävs laboratorieanalys av jordproverna.
– Det tar ytterligare någon vecka. Därefter granskas resultaten och konsulten gör en riskanalys. Senast den 1 december ska vi ha en rapport, säger Magdalena Gleisner.

Mängden farliga eller skadliga ämnen, och vilka ämnen det är, planer för framtida markanvändning, närhet till grannar och risk för grundvattenpåverkan är faktorer som avgör om det blir sanering. Det blir i så fall genom att förorenade massor grävs bort och ersätts med nya.
– Om det blir marksanering ska den vara klar till sommaren 2014, säger Magdalena Gleisner.

Såväl undersökning som sanering bekostas helt av Spimfabs fondmedel. Den rivning och sanering som Tierps kommun genomförde i fjol kostade omkring 400 000 kronor och betalades av kommunen. Den skedde med stöd av plan- och bygglagen, som säger att rivning av förfallna hus kan ske ”på den försumliges”, alltså fastighetsägarens, bekostnad. Kommunen har ännu inte beslutat när eller hur krav på ekonomisk ersättning ska riktas mot Grisslatomtens ägare.