Vid mötet träffades representanter för länsstyrelsen, Upplandsmuseet, Stiftelsens Strömsbergs Industriminnen och undersökningsföretaget Kemakta.

Tidigare provtagningar har visat på höga halter av metaller och organiska ämnen i jorden. Länsstyrelsen har ställt krav på sanering för att kolhusen ska kunna vara tillgängliga för guidning och annan besöksverksamhet. Vid måndagens besök togs jordprover från det röda kolhuset, för granskning av eventuella rester av bekämpningsmedel från tidigare plantskola.

En geoteknisk undersökning ska också genomföras. Den ska ge svar på om kolhusens konstruktion klarar en marksanering genom att förorenad jord schaktas bort och ersätts med nya fyllnadsmassor.