I Uppsala kommun fanns närmare 36 000 65-åringar och äldre sista december år 2016. Den absolut största majoriteten, cirka 90 procent, av alla äldre bor kvar hemma hela livet. Uppsala kommun bedömer att behovet av olika boendeformer på kort sikt kommer att kunna tillgodoses – främst genom den utbyggnad som planeras av privata fastighetsföretag och vårdbolag. Men utmaningar saknas inte. Gruppen 80 år och äldre väntas öka från 8 276 i fjol till 16 300 personer år 2030.

– Den framtida demografiska utvecklingen som kommer att innebära ett dubblerat antal äldre över 80 år under de kommande 15 åren. I och med detta förväntas även antalet äldre i behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser öka kraftigt, samtidigt som skatteunderlaget inte förväntas stiga i samma omfattning, säger Bo Engström vid Uppsala kommuns äldreförvaltning till UNT via mejl.

Medelåldern för personer som flyttade in på vård- och omsorgsboende i Tierps kommun under 2015 och 2016 var 86,4 år för kvinnor och 84,9 år för män. Fullmäktige tog i november ifjol ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt särskilt boende.

– En utmaning är den demografiska utvecklingen där antalet 85 år och äldre beräknas öka de närmaste åren. Vidare kan vi se förändrade behov och önskemål hos den enskilde, säger Hanna Fontaeus som är enhetschef på Individ- och familjeomsorg/bistånd vid Tierps kommun.

Andra utmaningar som Tierp delar med flera kommuner är att tillgodose behoven för speciella målgrupper, exempelvis yngre äldre med missbruksproblematik och ökat antal psykiska diagnoser.

– Vi kan även se ett behov av platser för yngre personer med demenssjukdom, säger Hanna Fontaeus.

I fjol fanns cirka 2 400 personer över 65 år i Knivsta kommun som totalt har cirka 90 äldreboendeplatser. Fler platser kommer att behövas och planering pågår, säger Ulrika Brugård som är områdeschef för bland annat äldrefrågor:

– Vård och omsorg arbetar för närvarande med att ta fram en lokalförsörjningsplan för att få ett korrekt underlag för att fatta beslut om behov av utbyggnad.

Hon ser flera utmaningar för kommunens äldreomsorg, bland annat brist på undersköterskor och högre krav från enskilda och anhöriga. Ulrika Brugård nämner också mångkultur.

– Det är berikande men också en utmaning att möta upp till de olika krav som det också kan medföra till exempel kring språk och religion.

Läs mer: Ökat behov av äldreplatser i Östhammar