I samband med valrörelsen för fyra år sedan såg man från S och MP att tillväxten höll på att ta fart med flera som vill bosätta sig och företag som ville etablera sig i kommunen. Det gjorde att flera bostäder, mera offentlig service och bättre förutsättningar för företag blev viktiga valfrågor för S men även MP.

Om tillväxten var på god väg 2014 så tog den rejäl fart de följande åren med bland annat stigande befolkningstal.

Under mandatperioden har maktpartierna genomfört flera tillväxtrelaterade valfrågor som att det nya affärs- och bostadsområdet Siggbo, som ska rymma affärsområden och minst 500 nya bostäder, ska förverkligas. Ett arbete med att bygga nya bostäder i Månkarbo och Söderfors har också inletts.

För att klara befolkningstillväxten och efterfrågan på förskoleplatser pågår även ett arbete att bygga nya samt ersätta de gamla och uttjänta förskolorna. I februari i år invigdes förskolan Kvarnbacken med plats för 120 barn.

För S var även kultur- och fritidsutbudet en viktig valfråga och bland annat rusta upp bland annat Vegavallen och bygga om kulturhuset Möbeln.

– Tillväxtfrågorna har varit prioriterade och vi har nått fram i flera frågor, men vi har fortfarande en bit kvar här, menar Bengt-Olov Eriksson, socialdemokratiskt kommunalråd.

Hur ser du på oppositionskritiken kring husbyggandet och att ni fokusera för mycket på själva bygget och för lite på innehåll och miljö vid husen?

– Nja, det påståendet håller jag inte med om. Ta exempelvis Siggboområdet. Där har vi ett tydligt miljöperspektiv och hur den ska kunna integreras på ett bra sätt i området.

Även skolan var en prioriterad fråga för båda maktpartierna. I den senaste rankingen från Lärarförbundet om Sveriges bästa skolkommun kom Tierppå plats 279 av 290. Både Bengt-Olov Eriksson och MP:s Jenny Lundström menar att det finns fortsatta utmaningar på skolområdet.

– Det finns att göra, men vi ser positiva tecken som att skolresultaten bland flickor blir bättre, säger Jenny Lundström.

Under valrörelsen 2014 pekade MP på att det fanns flera miljöutmaningar som behövdes hanteras i kommunen.

– Vi har sedan 2014 kunnat genomföra flera viktiga valfrågor på miljöområdet, säger Jenny Lundström.

Bland det som genomförts finns bland annat laddstolpar för elbilar, hyggesfritt skogbruk på kommunal mark som gjort att sociala värden behållits och gjort att områdena kunnat användas för rekreation även efter avverkning och en kommunal cykelplan.

– Cykelplanen har bland annat gjort att vi fått en bättre snöröjning av våra cykelvägar samt att det satsat mera resurser på att förbättra cykelvägnätet i kommunen, förklarar Jenny Lundström.