Tvisten mellan kommunens plan- och byggnadsnämnd och fastighetsbolaget Jernhusen har pågått i närmare två år, passerat alla juridiska instanser och förts i ett ovanligt skarpt tonläge. På tisdagen föll avgörandet. Mark- och miljööverdomstolen ger kommunen rätt och anser att det fanns skäl att avslå den nya ansökan om bygglov som Jernhusen lämnade in hösten 2015 för kontorshuset vid Storgatan, mitt emot Godsmagasinet, i kvarteret Eldaren.

Tvisten har gällt dels husfasaden, dels placeringen av entrédörrarna i bottenvåningen. Kommunen anser att det hus som nu står färdigbyggt inte uppfyller gällande bygglov. Enligt kommunen har bland annat ändringar av listerna i fasaden försämrat husets arkitektur samtidigt som färre och fel placerade entrédörrar i gatuplanet försämrat passagen till och från Godsmagasinet. Jernhusen anser i stället att de ändringar som gjorts följer gällande bygglov eller är så marginella att de knappt märks. I andra fall har i själva verket inga ändringar gjorts gentemot bygglovshandlingarna, enligt bolaget.

Huset fick ett första bygglov hösten 2014. Ett nytt bygglov med förändringar av bland annat husets höjd gavs sommaren 2015. När fastighetsbolaget ansökte om nytt bygglov medan husbygget redan pågick sade byggnadsnämnden nej. Fallet har sedan överklagats till samtliga instanser. Kommunen fick först rätt av länsstyrelsen, som ansåg att huset inte uppfyllde kraven på god helhetsverkan. Nästa instans, mark- och miljödomstolen, rev upp länsstyrelsens beslut och gav Jernhusen rätt. Kommunen överklagade till högsta instans, som nu slår fast att husets fasad och entrédörrarna inte stämmer överens med gällande bygglov.

Kontorshusets centrala läge i känslig miljö, nära flera värdefulla byggnader, innebär att kommunens krav på utformningen väger särskilt tungt, enligt mark- och miljööverdomstolen, som anser att det fanns fog för att avslå den aktuella ansökan om bygglov. Domstolen påpekar också att kommunen redan tidigare gett klartecken för avvikelser från detaljplanen, som inte varit obetydliga.

Domen kan inte överklagas. Kommunens bygglovchef Christian Blomberg välkomnar avgörandet:

– Domen visar att vi haft stöd för att ställa särskilt höga krav på byggnaden. Den bekräftar också att plan- och byggnadsnämndens myndighetsutövning håller, säger han.

Vilka konkreta följder beslutet får för det färdigbyggda och inflyttade huset är ännu oklart. Det senast godkända bygglovet gäller. Byggnaden har fått tillfälligt slutbesked för att kunna tas i bruk och är därmed inte något svartbygge. Däremot kommer nu kommunen, med domstolens avgörande i ryggen, att ställa krav på förändringar innan huset får permanent slutbesked.

– Nu behöver vi ha en diskussion med Jernhusen om hur man uppnår en tillräckligt god kvalitet i byggnaden. Det står i alla fall helt klart att någon förändring måste ske, säger Christian Blomberg.

Även plan- och byggnadsnämndens ordförande Erik Pelling (S) är lättad över beskedet:

– Domstolen betonar kommunens roll att värna allmänintresset och en god arkitektonisk gestaltning i Uppsalas centrala delar, säger han.

Fastighetsbolaget Jernhusen tog emot domen med förvåning:

– Vi anser att vi följt bygglovet. Nu måste vi sätta oss närmare in i domen och se hur vi ska agera för att lösa det på bästa sätt. Byggnaden står ju där den står och lokalerna är uthyrda, säger Cecilia Granath, pressansvarig på Jernhusen.

Som UNT nyligen rapporterat kommer asiatiska restaurangen Pong att starta sin verksamhet i husets entréplan till hösten. På övre våningsplanen finns bland annat kontor för Region Uppsala, som tidigare gick under namnet Landstinget i Uppsala län.