Februari 2015. Eriksberg ska förtätas.

Efter att många av Eriksbergs 1950- och 60-talslägenheter behöver renovering ser kommunen en möjlighet till utbyggnad av stadsdelen. Plan- och byggnämnden beskriver planerna som "omfattande förtätning". Man börjar planera för 2 000 - 3 000 nya bostäder.

Juli 2015. Boenden och grönområdena.

Förslag har ställts ut under våren och boendes kommentarer och synpunkter har samlats in. Högt upp på önskelistan står att respektera den existerande grönskan i närområdet för Hågadalen och Stadsskogen.

Januari 2017. 2 600 bostäder planeras.

Kommunen skickar ut översiktsplan på samråd. Många befarar att Eriksbergs öppna ytor med träd och grönska ska försvinna. Erik Pelling (S) försäkrar att hänsyn har tagits till boendes synpunkter.

April 2017. Tallar och fladdermöss hotas.

Förutom de högsta furorna i Eriksberg får stadsdelens fladdermöss uppmärksamhet i länsstyrelsens yttrande om byggplanerna. Myndigheten efterlyser en tydligare kartläggning för bevarandet av den biologiska mångfalden.

November 2017. Bantat förslag klubbas.

Drygt 400 yttranden, merparten från privatpersoner i Eriksberg, har yttrat sig om översiktsplanen. Omfattande kritik till trots går kommunen vidare – med en eftergift på 200 bostäder och garantier om att husen ska placeras på annat sätt än tidigare tänkt.

September 2018. Boenden lovas "måttfullhet".

Efter massiv kritik under året lovar Erik Pelling (S) att kommunen ska dra ned på hastigheten i utförandet. Beslutet kritiseras. 100 bostäder om året ska byggas – totalt 2 400 stycken. Lika många som innan. Protester och namninsamlingar fortsätter.

9 December 2018. Första detaljplanen under klubban.

Den första detaljplanen går upp i plan- och byggnadsnämnden för beslut för att senare skickas ut på samråd. Inga reella förändringar har tillkommit.