Statligt ägda Vattenfall planerar att investera 3,5 miljarder kronor i sin fjärrvärmeanläggning i Boländerna i Uppsala där man ska bygga bland annat en ny ångpanna för biobränslen.

Vattenfall har sökt miljötillstånd för utbyggnaden av anläggningen samt för fortsatt avfallsförbränning.

För att minska utsläppen av skadliga ämnen till luften används en metod där rökgaserna renas med vatten. Skadliga ämnen från röken hamnar i det så kallade kondensvattnet, till exempel zink, bly och koppar. 250 000 kubikmeter kondensvatten leds årligen ut i Fyrisån från anläggningen i Boländerna.

En omdiskuterad fråga är hur stora mängder av kväveföreningen ammonium som Vattenfall ska få släppa ut i Fyrisån.

Ammonium bidrar till övergödning och eftersom det kondensvatten som hamnar i Fyrisån även når Mälaren har länsstyrelsen begärt att utsläppen ska vara noga reglerade.

2017 kom en rapport som påvisade att gränsvärdena tidvis överskridits i Fyrisån vid såväl Vindbron som Flottsund strax söder om Uppsala. Länsstyrelsen har uttryckt farhågor om att bland annat yngel av fisksorten asp riskerar att dö om ammoniumhalterna blir alltför höga.

Under 2017 uppgick utsläppen till 3,1 ton. Frågan prövades 2018 när Vattenfall sökte tillstånd hos mark- och miljödomstolen för de nuvarande och planerade energianläggningarna i Boländerna.

Rätten beslöt då att max sju ton ammonium skulle få släppas ut årligen. Att utsläppsmängden tilläts öka hänger samman med att även tillståndet för sopförbränningen utökades, från 475 000 till 620 000 ton avfall per år.

Länsstyrelsen överklagade till mark- och miljööverdomstolen som nyligen kom med sin dom. Domstolen sänker den högsta tillåtna mängden från sju till fem ton ammonium per år.

Det är dock enbart en provisorisk siffra i väntan på att Vattenfall mer grundligt ska utreda hur mycket ammonium som når Fyrisån varje månad. Miljöeffekten är nämligen kraftigare om utsläppen sker under varma månader.

Enligt Vattenfall skulle det krävas investeringar på 100 miljoner kronor för att nå de ammoniumhalter som länsstyrelsen begärt. I den tidigare domen från lägre instans ansåg rätten att det var oskäligt att kräva en så stor investering.

Men mark- och miljööverdomstolen skriver att Vattenfall "inte har visat att det är orimligt att klara de nivåer som länsstyrelsen har yrkat".

Tillståndet att släppa ut max fem ton ammonium om året gäller i högst två år, vilket är den tid som Vattenfall fått på sig för att genomföra utredningen.