- Beslutet gäller tills vidare och omfattar länets alla åtta kommuner, säger Anders Leijon, krisberedskapshandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala.

Myndigheten meddelar att man fattat beslutet på grund av den höga brandrisk som råder i skog och mark. Beslutet har fattats i samråd med länets räddningstjänster.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i grillar samt vid särskilt iordningsställda grillplatser som är utformade så att brandspridning inte kan ske.

Lännsstyrelsen har baserat sitt beslut på prognosunderlag från SMHI.