En av de drabbade skolorna är Raoul Wallenbergskolan i Uppsala. Skolan har inget eget uppbyggt skolbibliotek. I nuläget finns bara några bokhyllor fyllda med böcker i kaféet på övervåningen. Skolan är en av åtta friskolor i Uppsala kommun som under flera år varit ansluten till folkbibliotekets avtal med biblioteksservice. På bokade tider har klasserna tillsammans med sin lärare fått gå till stadsbiblioteket för att låna böcker och fått möjlighet till hjälp och service av bibliotekarierna.

Sedan årsskiftet har det gamla avtalet dock upphört. Det har gjort att många skolor som i dag inte har egna bibliotek i nuläget står utan möjlighet att låna böcker till sina elever.

– Eleverna har tidigare kunnat välja böcker i stadsbibliotekets utbud utifrån det de är mest intresserad av och egen läsförmåga. Det är något vi värnar om då vi är medvetna om hur stor betydelse läsutvecklingen har för elevernas utveckling. Nu står vi utan den tjänsten, säger Anna Wikborg, lärare på skolan.

Artikelbild

| Linda Lans och Anna Wikborg är båda lärare på Raoul Wallenbergskolan. I januari hade deras lärarkort på stadsbiblioteket spärrats.

Kollegan Linda Lans instämmer.

– Det är inte alla elever som får med sig att läsa hemifrån, på skolorna är vi skyldiga att erbjuda det. På stadsbiblioteket finns mycket kunnig personal som har kunskap om ungdomsböcker men den servicen missar vi tyvärr nu, förklarar hon.

Enligt skollagen är det rektors ansvar att alla elever, både på de kommunala skolorna och på friskolorna, har tillgång till ett skolbibliotek.

Christer Fernqvist, rektor på Raoul Wallenbergskolan, håller med om att skolan i nuläget hamnat i en svår sits.

Artikelbild

| Leo Bergqvist, Isak Thor, Ludvig Dahlen och Hugo Carlsson går till skolans kafé och läser ibland.

– Vi hoppas på en lösning inom kort. Det största problemet är att vi inte kan låna böcker. Vi hoppas det går att få till ett nytt centralt avtal med flera friskolor och Bibliotek Uppsala så snart som möjligt. Vi har uppsättningar med böcker sedan tidigare men det är inte tillräckligt, säger han.

Eleverna på skolan har märkt av förändringen.

Artikelbild

| Christer Fernqvist, rektor på Raoul Wallenbergskolan hoppas på ett nytt centralt avtal inom kort.

– Det finns inte så många böcker att välja på när vi ska läsa läsläxan och det är tråkigt, säger Hugo Carlsson som går i sjuan.

– Jag tyckte mycket om att gå till stadsbiblioteket under förra terminen. Jag saknar ett riktigt skolbibliotek, säger Leo Bergqvist, som även han går i årskurs sju.

Artikelbild

| Biblioteken i Uppsala bjuder på flera olika typer av aktiviteter.

I början av 2018 gick Muhammed Mekrami, chef för Bibliotek Uppsala, ut med att friskolornas avgift för biblioteksservicen skulle höjas. Det eftersom de kommunala skolorna betalade mer ersättning i sitt avtal för liknande service. Enligt honom infördes folkbibliotekets service från början som ett stöd för skolorna när kravet på hur skolbibliotek skulle vara uppbyggda skärptes i skollagen 2011. Friskolorna erbjöds vid det tillfället en billigare avgift eftersom många av skolorna annars inte skulle ha råd med servicen.

– Tanken var att skolorna skulle få möjlighet att nyttja avtalet under tiden de började bygga upp egna skolbibliotek, men än i dag är det fortfarande flera friskolor som inte har börjat bygga upp egna bibliotek och istället lever på serviceavtalet med folkbiblioteket, säger han.

Muhammed Mekrami säger att Bibliotek Uppsala under lång tid informerat friskolorna om villkoren för att avtalet skulle förlängas

– Förra året kom vi fram till att vi måste samordna kostnaderna för biblioteksservicen mellan den kommunala grundskolan och friskolorna eftersom de kommunala skolorna betalade ett mycket högre pris per elev och år jämfört med friskolorna, säger han och fortsätter:

– Det gjorde att friskolorna skulle få betala mycket mer än de tidigare hade gjort och de skolor som inte längre skulle ha råd med servicen, riskerade då att stå helt utan tillgänglighet till böcker.

– Vi tog därför beslut om att inte höja avgiften för friskolorna under 2018 och ge dem ytterligare ett år på sig att bygga upp egna skolbibliotek. För ett halvår sedan mejlade vi skolorna om att avtalet upphör att gälla vid årsskiftet, säger Muhammed Mekrami.

Trots tidsfristen har flera skolor inte lyckats skapa egna skolbibliotek. En av dem är Hagmarkens friskola i Bälinge. Skolan har totalt 78 elever från förskoleklass till årskurs tre och saknar eget skolbibliotek. Klasserna har under flera år varit anslutna till avtalet och gått till biblioteket i Bälinge, cirka 250 meter från skolan. Christina Wallin, rektor på skolan, berättar att det är bristen på utrymmen på skolan som gjort att man inte har haft möjlighet att bygga upp ett riktigt bibliotek.

– Vi vet inte hur vi ska lösa situationen. Vi håller i nuläget på och bygger upp ett mindre bibliotek på skolan med de medel som vi har. Det är såklart omöjligt att hålla det på samma nivå som Bälinges bibliotek, med utbud av böcker, bibliotekarier, datorer och andra tekniska hjälpmedel. Det känns väldigt tråkigt eftersom det drabbar eleverna, säger hon.

Jonas Segersam (KD), kommunalråd, har lyft biblioteksfrågan i en interpellation till Linda Eskilsson, kulturnämndens ordförande.

– Enligt skollagen har skolorna själva ansvar för skolbiblioteken, och kulturnämnden har ett bredare uppdrag att tillförsäkra kommuninvånarna tillgång till biblioteksservice genom folkbiblioteken. Men i den allmänna uppfattningen finns en bild att folkbiblioteken ska vara öppna för alla. Även om skolorna har egna bibliotek är de större biblioteken som stadsbiblioteket och Gottsundabiblioteket, med flera, kulturinstitutioner som måste kunna vara tillgängliga också för skolorna. Detta gäller särskilt med tanke på att bibliotekslagen stadgar att barn och unga är en prioriterad målgrupp, säger han och förklarar att övriga kulturinstitutioner som museer, teatrar och utförare av konst ofta har skolorna som en målgrupp, även om skolorna själva har både bild- och musikundervisning.

Linda Eskilsson (MP) säger att man från politiskt håll tryckt på i processen och att ett nytt avtal för de kommunala skolorna är klart. ­

– Det är olyckligt att det blev ett glapp mellan skolan och biblioteken kring biblioteksavtalet. Men för mig är det självklart att vi ska ha ett bra samarbete mellan biblioteken och skolorna eftersom vi har ett uppdrag att jobba med eleverna och att utveckla deras läskunskaper. Vi har gjort en överenskommelse mellan utbildningsnämnden och kulturnämnden och nu finns ett avtal klar för de kommunala skolorna, säger hon.

När kommer ett nytt avtal för friskolorna på plats?

– Jag tycker det är viktigt att Uppsala kommun och biblioteken jobbar lika med alla huvudmän i kommunen. Både de kommunala och fristående skolorna får en skolpeng. Om friskolorna vill köpa tjänsten kommer den kosta lika mycket som för den kommunala grundskolan.