Den slutsatsen drar forskare vid Uppsala universitet i en studie, som publiceras i den barnmedicinska tidskriften Acta Paediatrica.

– Risken för att det skulle förekomma oupptäckt dödligt skakvåld i Sverige verkar vara i det närmaste obefintlig. Däremot talar våra resultat för att det kan ha förekommit dödsfall bland spädbarn som felaktigt diagnosticerats som orsakade av skakvåld, säger rättsläkaren och doktoranden Jacob Andersson.

Tillsammans med Ingemar Thiblin, professor i rättsmedicin vid Uppsala universitet, har han detaljgranskat journalerna från de rättsmedicinska undersökningarna av 733 spädbarn som avled före ett års ålder någon gång under perioden 1994 till 2013.

Artikelbild

Omdebatterad. I många år har skakvåld varit en omdebatterad fråga. Enligt en granskning från SBU förra året finns svagt vetenskapligt underlag för diagnosen.

Enligt svensk lag måste en rättsmedicinsk undersökning göras av misstänkt onaturliga eller plötsliga oförklarade dödsfall, oavsett om de har inträffat på sjukhus, i hemmet eller någon annanstans.

Forskarna kunde utesluta ett antal fall där till exempel trafikolyckor, svåra förlossningar, medfödda kärlmissbildningar och fall från hög höjd gett spädbarnet blödningar under hjärnhinnan och/eller andra skallskador, som också ansetts kunna orsakas av skakvåld.

För säkerhets skull gick de också igenom 167 dödsfall som hade klassats som plötslig spädbarnsdöd eller där dödsorsaken varit okänd.

– I inget av dessa fall hade dock barnen skador som kan ha orsakats av skakningar eller annat våld mot huvudet. Det kan alltså inte ha varit så att barn som utsatts för dödligt skakvåld felaktigt fått diagnosen plötslig spädbarnsdöd, säger Jacob Andersson.

Artikelbild

Jacob Andersson

Till sist återstod tolv dödsfall där det inte fanns några uppenbara förklaringar till barnets skador inuti huvudet. Åtta av dödsfallen hade av rättsläkaren som utförde obduktionen klassats som orsakade av skakvåld eller annat avsiktligt våld mot barnets huvud.

Forskarna är dock inte övertygade om att diagnosen alltid varit den rätta.

– I flera fall hade barnen någon form av samsjuklighet eller fanns andra omständigheter som försvårar bedömningen. Det gällde till exempel för barnet som ett äldre syskon sett falla från en säng, mendär skadorna ändå bedömdes som tillfogade. Även fall från låg höjd kan enligt flera studier orsaka hjärnsvullnad och blödningar under hjärnhinnan, säger Jacob Andersson.

Bara i ett fall erkände en förälder att hon orsakat barnets skador – men genom slag, inte skakningar.

Enligt forskarnas beräkningar inträffar maximalt 0,6 fall av dödligt skakvåld per 100 000 födda barn i Sverige. Beräkningen utgår från att alla tolv dödsfallen verkligen orsakades av skakvåld – vilket forskarna alltså ifrågasätter – men är ändå bara en tiondel så hög jämfört med skattningar som gjorts i andra västerländska länder.

Men varför skulle dödligt skakvåld vara så mycket lägre i Sverige än i andra länder?

– Till viss del kan den nog förklaras av att alla former av dödligt våld mot barn verkligen är lägre här, men den viktigaste förklaringen är förmodligen att överdiagnostik gör beräkningarna av dödligt skakvåld i andra länder kraftigt överdrivna. Läkarna har helt enkelt inte tillräckligt noga övervägt andra möjliga orsaker än skakvåld till barnens skador vid till exempel rena olycksfall eller sjukdom. I många länder är olycksfall betydligt vanligare än i Sverige, som har en lång tradition av skadeförebyggande åtgärder, säger Jacob Andersson.