Enligt gatu- och samhällsmiljönämndens nylagda budget ska cykling prioriteras högre än tidigare. Det uttalade målet är att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. Nämnden avsätter totalt 310 miljoner kronor för investeringar under mandatperioden. Stora resurser läggs även på exempelvis vinterväghållning, där cykelvägarna ska prioriteras.

– Vi ska utveckla cykelnätet, skapa bättre parkeringsmöjligheter, se till att vi får bra framkomlighet, ökad trafiksäkerhet och bra underhåll för cyklisterna, säger Johan Lundqvist (MP), gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande.

I den nya budgeten återfinns flera stora projekt. Det handlar bland annat om fortsatt utbyggnad av snabbcykelleder. Under hösten 2014 invigdes kommunens första snabbcykelled – den mellan Valsätra och Studenternas IP. Nästa led som står på tur är Stenhagenleden via Flogsta (2015-2016). Därefter följer Gamla Uppsalaleden (2016–2017), Sävjaleden (2017–2018) samt Gränbyleden (2018). Dessutom planeras ytterligare en ännu ej namngiven snabbcykelled att påbörjas 2018.

– Principen för snabbcykellederna är att vi vill förbättra infrastrukturen för cyklister som vill ta sig från de stora bostadsområdena in till centrum, säger Johan Lundqvist.

Nämnden vill även fortsätta med arbetet att få till stånd ett p-garage för cyklar vid resecentrum.

– Det handlar om en helt ny byggnad som kan komma att uppföras söder om centralpassagen och väster om spår 1, förklarar Johan Lundqvist.

Kommunen skissar på ett garage med upp till fyra våningsplan, delvis under jord.

Även upprustningen och driften av cykelvägarna ska förbättras. Det handlar om bland annat snöröjning och tidigare sandupptagning på våren.

Många i ytterområdena anser att det ofta dröjer lite väl länge innan gruset försvinner på våren. Kommer de att märka någon skillnad?

– Isen måste ha smält helt och hållet innan man kan ta upp gruset. Eftersom isen smälter långsammare i ytterområdena på grund av mindre biltrafik dröjer det lite längre innan gruset tas upp där, säger Johan Lundqvist.