Skälet till att mijlöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen nu ger Försvarsmakten anstånd till den 28 oktober 2021 innan civilflyget ska vara i gång, är bland annat att inriktningen för den millitära verksamheten ändrats. Det innebär att det inte går att använda delar av militärens område för terminalbyggnader med mera. Och miljöprövningen av var på flygplatsområdet som de civila delarna kan placeras är inte klar än.

Uppsala kommun ville att ansökan om förlängning skulle avslås. Erik Pelling (S), kommunalråd, anser att försvaret, och det bolag som ska driva civilflyget, har haft sin chans att dra i gång verksamheten.

– I miljötillståndet för den civila flygverksamheten fanns en tidsplan. Och den har man inte lyckats följa, säger han.

Kommunen har nu beslutat att överklaga den förlängda igångsättningstiden, och har skickat in en ansökan om anstånd med formuleringen av själva överklagandet.

Erik Pelling påpekar att förhållandena har ändrats sedan flyget fick sitt miljötillstånd, och att det tillståndet inte utan vidare kan förlängas utan att man gör en ny prövning av villkoren.

En fråga som tillkommit är problemen med PFAS i grundvattnet. Maria Gardfjell (MP), kommunalråd, menar att det är faktorer man måste ta hänsyn till.

– Vi har sett att det finns en direkt koppling mellan Ärna och vår dricksvattentäkt. Därför anser vi att det här inte bara är en strikt juridisk fråga utan att även sakfrågan behöver prövas, säger hon.

Försvarsmakten anser å sin sida att de har gjort vad de kunnat för att skynda på processen.

– Vår tidsplan är avhängig av myndigheternas tillståndsprövning. Vi svarade på ett antal frågor från länsstyrelsen för över ett år sedan, säger Folke Borgh vid Försvarets miljöprövningsenhet.

Annika Israelsson, ordförande i länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, säger att det varit ett hårt tryck med många miljöprövningar av planprogram och detaljplaner. Det gör att handläggningen av civilflyget på Ärna har dragit ut på tiden.

– Det är några frågor där vi förmodligen kommer att behöva kompletterande svar från Försvarsmakten. Förhoppningsvis kan det föreläggandet gå ut före sommaren, säger hon.

Närmast ska beslut fattas om var terminalbyggnader och anläggningar för att tanka flygplanen ska placeras. Först när det är klart kan flygplatsbolaget ansöka om bygglov. Bedömningen är att det då också behövs en ny detaljplan. Och det är inte ett ärende som kommer att prioriteras av plan- och byggnadsnämnden.

– Vi ser inte någon anledning att fortsätta att lägga tid och resurser på det här. Vi kommer att hantera en bygglovsansökan, men vi har en kö med många angelägna projekt. Och flyget kan inte vänta sig något snabbspår, säger Erik Pelling.