Av ansökan, som lämnats in till myndigheten Försvarsinspektören för hälsa och miljö, framgår att skjutning med skarp finkalibrig ammunition behöver dubbleras till 750 000 skott per år. Antalet skjutdagar kommer att vara desamma, 240 dagar. Skjutövningarna ska pågå dagtid på vardagar och helger och torsdagskvällar fram till klockan 22.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden inom Uppsala kommun har i ett yttrande framfört att skjutningarna bör begränsas till klockan 21 och att bullerdämpande åtgärder behöver vidtas eftersom de flesta typer av skjutning redan i dag överskrider riktvärdena.

I Försvarsmaktens egen utredning framgår att ett antal fastigheter i Bärby Hage i varierande omfattning är berörda av skjutövningarna i form av buller. För att minimera störande buller arbetar Försvarsmakten redan i dag med bullerdämpande åtgärder. Men på längre sikt kan fler bullerdämpande åtgärder bli aktuella för de som bor närmast skjutbanan.

Bakgrunden till ansökan om utökade skjutövningar uppges vara ökade krav på Försvarsmakten med bland annat återinförande av värnplikten och en utökning av krigsplacerad personal. Enligt Försvarsmakten innebär detta ett ökat behov av skjututbildning och övningar.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö kommer att fatta beslut efter att alla remissvar kommit in senast 22 februari.