På ett par enheter har inte ens 20 procent av personalen förtroende för högsta ledningen. Samtidigt fortsätter chefskarusellen i ledning att snurrar vidare.
Nummer 22 att lämna ledningsgruppen under Christina Åkemans fem år som generaldirektör blir chefsjuristen Joakim Brandberg. I alla fall enligt det förslag som styrelsen ska ta ställning till senare i vinter. Förändringen sker om den genomförs genom en omorganisation som innebär att arbetsordningen skrivs om för trettonde gången sedan Christina Åkerman tog över rodret på myndigheten. Före henne hade arbetsordningen förändrats fyra gånger totalt.

Joakim Brandberg är den förutom GD som suttit längst i ledningsgruppen. Frågan är under förhandling och fackförbundet SACO har begärt mer underlag med en tydligare motivering till förändringen.
– Det har varit mycket förändringar på kort tid, och det kan skapa en oro i organisationen om man ändrar mycket, så är det bara. Vi vill veta mer om varför det här ska göras, säger Dag Isacsson, ordförande i Saco:s lokala styrelse.

Hård kritik har riktats från nuvarande personal och tidigare chefer mot de många omorganisationerna. En ny medarbetarundersökning visar också att förtroendet för högsta ledningen fortsätter att sjunka. I våras berättade UNT att 49 procent av personalen uppgav att de hade förtroende för ledningen. Nu har andelen sjunkit till 47 procent. Antalet som svarat på enkäten är dock 130 personer fler än vid den förre enkäten i våras.
– Det är klart att vi ser med oro på att förtroendet är så lågt och vi diskuterar nu det här i styrelsen. Vi ser också att det finns stora variationer, men har inte hunnit analysera siffrorna i detalj än, säger Dag Isacsson.

Sju av Läkemedelsverkets tjugotvå enheter uppvisar förtroendesiffror för högsta ledningen på mellan 12 och 34 procent, flera av dessa tillhör kärnverksamheterna och arbetar exempelvis med godkännande av nya läkemedel. I andra änden finns sex enheter där mellan 60 och 67 procent av personalen uppger att de har förtroende för ledningen.
I e-post till UNT skriver Läkemedelsverkets ledning att de nya förändringarna ska se till att Läkemedelsverket bättre kan möta de krav som ställs i dag. När det gäller det sjunkande förtroendet påpekar lednigen att medarbetarundersökningen gjorts under ett år med omorganisationer, och meddelar att fokus nu är att ”säkerställa ett gott informationsflöde”.