Svarstiderna efter cellprov har en längre tid varit fördröjda, och låg under delar av förra året på fem-sex månader istället för normala sex veckor. Man uppgav då fördröjning i införandet av det nya vårdprogrammet för cervixcancerscreening samt begränsade personalresurser som orsak till förseningarna.

För närvarande uppgår svarstiden till 3,5 månader, och den nya målsättningen är att kunna ge patienter besked inom tre månader. Helena Olofsson, sektionschef för klinisk patologi vid Akademiska sjukhuset, meddelar att man låtit rekrytera fler cytodiagnostiker till avdelningen, vilket börjat ge effekt.

I det nya vårdprogrammet rekommenderas att kvinnor över 30 år analyseras för humant papillomvirus (HPV) vilket utförs på klinisk mikrobiologi istället för på klinisk patologi, vilket väntas minska trycket på den senare avdelningen.

”Så fort det nya vårdprogrammet implementeras kommer antalet cytologier mer än halveras, och då har vi tillräckligt med personal för att klara de kvarvarande proverna och köerna kommer att kortas”, meddelar avdelningschef Diari Ghafouri, som understryker att prover som görs av medicinska skäl eller i samband med uppföljning har en kortare svarstid.

Livmoderhalscancer är en av de vanligaste cancerformerna för kvinnor i världen. I Uppsala län får ett 30-tal kvinnor diagnosen årligen.