1. Varför är EU-valet viktigt för Uppsala län? Ge minst ett konkret exempel.

2. Vad är viktigaste frågan att driva i EU-parlamentet?

3. Hur vill du att EU ska utvecklas?

Centerpartiet. Johan Örjes, Enköping, plats 23:

1. Ett exempel är omställningen till hållbara drivmedel, där lagstiftning på EU-nivå påverkar. C har bidragit till att vi kan fortsätta tanka UL:s bussar med biodiesel framställd av restprodukter från skogen.

2. Klimatfrågan, men också kampen mot antibiotikaresistens. Vi skulle behöva ett globalt avtal för antibiotikafrågan på samma sätt som vi har för klimatet.

3. EU bör i större utsträckning koncentrera sig på de stora gränsöverskridande frågorna, men lämna detaljerna till medlemsländerna. Det gäller till exempel jaktfrågor, där regleringen när det bland annat gäller skarv försvårar åtgärder mot de problem som finns.

Feministiskt initiativ. Lovisa Johansson, Uppsala (ej på valbar plats, Fi har ingen kandidat i Uppsala län):

1. Allt som görs i EU berör oss invånare i Uppsala län. Tydligast av allt blir detta i klimatfrågan. När EU:s länder och företag släpper ut koldioxid är det vår gemensamma planet som värms upp.

2. Vi kämpar för att stoppa mäns våld mot kvinnor och vill sprida samtyckeslagen till hela EU. Så för vi feminismen framåt.

3. EU ska försvara de mänskliga rättigheterna, bekämpa nazismen och skapa social rättvisa. EU måste dra i nödbromsen på färden mot klimatkatastrofen. Vi vill se ett EU som arbetar för nedrustning istället för upprustning av det militära försvaret. Vi ska inte sälja några vapen.

Kristdemokraterna. Sarah Havneraas, Uppsala, plats 15:

1. Bland annat för att göra export och import lättare för företag inom Uppsala län: EU behöver teckna fler frihandelsavtal med andra länder samt avskaffa tullar. Den fria rörligheten måste värnas, så att till exempel studenter på Uppsala Universitet ska kunna studera och praktisera utomlands.

2. Min hjärtefråga är människohandeln inom Europa och hur vi ska bekämpa den organiserade brottsligheten.

3. EU behöver stärka samarbetet kring gränsöverskridande frågor som frihandel, klimat och internationell brottslighet. Men KD motsätter sig överstatliga projekt som EU-armé, beskattningsrätt eller reglering av svensk välfärd.

Liberalerna. Maria Weimer, Uppsala, plats 3:

1. Uppsala län är en del av Europa. Vi reser, pluggar och handlar med våra EU-grannar och är därmed beroende av varandra. Det är viktigt för Uppsala att EU kan minska klimatutsläppen och den organiserade brottsligheten. Det skulle vara lättare för Uppsalas företag att handla med övriga EU om Sverige införde euron.

2. Viktigast för Liberalerna är kampen för att minska klimatutsläppen, bland annat vill vi införa en europeisk skatt på koldioxidutsläpp.

3. Liberalerna vill stärka EU-samarbetet och införa ett europeiskt FBI för närmare polissamarbete.

Miljöpartiet. Pär Holmgren, Uppsala, plats 2:

1. De duktiga lantbrukare i länet som vill jobba med ett mer hållbart lantbruk gynnas om en större del av EU:s jordbruksbudget riktas till omställning, och mindre till det vanliga så kallade gårdsstödet.

2. Jag vill jobba för att EU:s klimatpolitik ska bygga på det som forskarna säger krävs för att nå Parisavtalet. För MP är klimat tillsammans med demokrati och mänskliga rättigheter viktigast i valet.

3. Alla politiska beslut ska tas så nära människor som möjligt. EU ska sätta ramar som snabbar på omställningen till ett hållbart samhälle. Men vi i Uppsala ska själva bestämma över det som gäller oss.

Moderaterna. Jessika Roswall, Enköping (ej på valbar plats, svarar i stället för Stefan Olsson som är sjukskriven):

1. Det är viktigt för att påverka i vilken riktning EU ska gå. Med EU:s gemensamma standarder har till exempel köttet vi köper i affären ursprungsmärkning och en datummärkning oavsett var det kommer ifrån. Vi har även EU att tacka för att länets företag kan ta del av världens största frihandelsavtal och handla utan barriärer med en tredjedel av världsekonomin.

2. Att stoppa stöldligor och terrorism. Vi vill också satsa på mer förnybar energi och mer kärnkraft för att rädda klimatet.

3. EU ska fokusera på att lösa gemensamma samhällsproblem, men inte ha makt över svensk välfärd och arbetsmarknad.

Socialdemokraterna. Evin Incir, Uppsala, plats 5:

1. Med dagens oroande utveckling står grundläggande rättigheter på spel, inte minst på jämställdhetsområdet. Högerextremisterna driver på för att ta ifrån oss rätten till vår egen kropp, vilket skulle påverka alla oss kvinnor i Uppsala län, Sverige och hela Europa.

2. Kampen för våra universella rättigheter. EU måste strypa stöd till länder som kränker grundläggande rättigheter, alla länder bör implementera den sociala pelaren och det måste kosta mer än i dag att vara utsläppsbovar.

3. Jag vill se ett demokratiskt, jämlikt och hållbart Europa som sätter människan före kortsiktiga ekonomiska intressen.

Sverigedemokraterna. Charlie Weimers, Värmland, plats 3 (SD har ingen kandidat i Uppsala län):

1. Inom EU diskuteras att tvångsfördela flyktingmottagandet, vilket skulle tvinga Sverige och i förlängningen Uppsala att ta emot fler flyktingar. Jag motsätter mig dessa försök till överstatlighet, vi menar att makten i så stor utsträckning som möjligt ska återgå till det svenska folket.

2. Kampen mot islamistisk extremism och terrorism.

3. EU ska vara ett samarbete som fokuserar på handel, miljö, gränsöverskridande brottslighet och terrorismbekämpning. Vi vill se ett EU som går från att vara en superstat till ett mellanstatligt samarbete där medlemsstaternas nationella inflytande i mycket högre grad respekteras.

Vänsterpartiet. Nina Broman Costa, Knivsta, plats 4:

1. För att se till att EU-rätten ser till vanligt folk. När vi till exempel upphandlar färdtjänst med taxi i Knivsta kommun kan vi inte kräva kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor. Det måste ändras.

2. Schysstare arbetsvillkor: svenska löner och kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige. I dag lever gästarbetare i Sverige ibland under slavliknande förhållanden. Klimatfrågan också, den är akut.

3. Det behövs ett nytt europeiskt samarbete som sätter människor och klimat före marknadsintressen. Schyssta arbetsvillkor och sociala rättigheter ska värderas minst lika högt som den fria rörligheten för tjänster och kapital.