När en asylsökande ensamkommande skrivs upp i ålder till 18 år beslutar socialtjänsten i många kommuner att avsluta sina insatser direkt. Ungdomen får då besked om att han eller hon måste flytta från sitt familjehem, HVB-hem eller stödboende till något av Migrationsverkets boenden. Personen förlorar också sin gode man. Förändringarna sker ofta från en dag till nästa.

Men det här agerandet är högst tveksamt, menar Mona Strindberg som är biträdande jurist och offentligt biträde på advokatbyrån Audere i Uppsala.

– Kommunerna beslutar om flytt innan Migrationsverkets åldersuppskrivning prövats av domstol och vunnit laga kraft. Ett beslut vinner laga kraft först när överklagandetiden gått ut eller när ärendet är avgjort efter överklagan, säger hon.

– Jag förstår inte hur kommunerna kan kringgå en sådan grundläggande princip. Dessa beslut har stora konsekvenser för unga människor och sker fortlöpande över hela Sverige utan att någon sätter stopp.

Hur kommunerna agerar varierar stort. En del kommuner avskriver alla 18-åringarna omedelbart, vissa gör individuella bedömningar och andra låter alla stanna åtminstone en viss tid. I Uppsala får i nuläget ensamkommande som fyller 18 bo kvar i kommunala stödboenden medan man letar fadderhem bland Uppsalabor. I Uppsala finns dock en stor andel ensamkommande som fyllt 18 som placerats här av andra kommuner, och därför blivit av med sina boenden för att deras socialtjänst agerar annorlunda.

Vallentuna kommun, som haft ansvar för Mokhtar Kassimi som UNT berättat om, är en av de kommuner som anser att deras uppdrag tar slut den dag personen fyller eller skrivs upp till 18 år.

– Jag kan av sekretesskäl inte kommentera om vi haft ansvar för personen du namnger. Men generellt gäller att om vi från socialtjänstens sida ska bevilja insatser för vuxna krävs så svåra problem att personen behövs tvångsvård, säger Carolina Olsson som är verksamhetschef inom socialtjänsten i Vallentuna.

Bör ni inte invänta eventuella överklaganden?

– Själva processen sker hos Migrationsverket, inte hos oss, även om jag förstår att det kan låta hårt. Att du skrivs upp i ålder är dessutom enligt Migrationsverket inte ett beslut som kan överklagas, det är bara en bedömning i processen.

Enligt lag krävs att vårdbehovet bedöms innan en placering sägs upp. Hinner ni det om ni avskriver någon väldigt snabbt efter Migrationsverkets besked?

– Vi har kontakt med våra ungdomar regelbundet så vi vet hur de mår. Dessutom är ungdomarna placerade i boenden med personal som arbetar på uppdrag av socialtjänsten och som därför är skyldiga att anmäla om det finns oro för att ett barn far illa.

Hur tänker du kring att ungdomarna mår dåligt av att hastigt ryckas upp?

– Som verksamhetschef på en myndighetsavdelning har jag ett uppdrag att utföra. Min privata åsikt är därmed oväsentlig.

elin.sandow@unt.se