Kommunens förslag till detaljplan för Hammarparken i Eriksberg har varit ute på remissrunda och fått hundratals svar. En av de tyngre remissinstanserna är utbildningsförvaltningen som nu höjer ett varningens finger. Planen med 400 bostäder saknar plats för skola och utbildningsförvaltningen skriver i sitt svar att det bör räknas in.

– I planen för Hammarparken ser vi inte att handläggarna tillgodosett behoven för grundskola. Det saknas yta för en sådan, säger Jesper Djupström, chef för pedagogiska lokaler på Uppsala kommun.

Förvaltningen bedömer att bygget skapar ett behov av 160 nya elevplatser och menar att det är svårt att se var de ska skapas någonstans. Att bygga om de två skolorna i närområdet, Hågaskolan och Eriksbergsskolan, är inte den enklaste lösningen. Skolor har flera så kallade flaskhalsar vid renovering som ventilation, matsalar och skolgårdsyta som ska anpassas i mått per person.

Artikelbild

| Uppsala kommuns 3D grafik över detaljplanen för Hammarparken i Eriksberg.

– Det är mycket som stör, så att bygga ut en skola är inte så lätt. Det räcker inte att bara bygga extra klassrum, säger Jesper Djupström.

Därför skriver utbildningsförvaltningen i sitt remissvar att fortsatt byggnation i området Eriksberg kommer att generera behov av ytterligare en skoltomt för grundskola.

Yvonne Fredriksson, enhetschef för bygglovshandläggningen på Uppsala kommun, hänvisar till planprogrammet för hela området Eriksberg-Ekebydalen.

– Det finns ett planprogram för Eriksberg och där framgår det att skolfrågan kan lösas genom att bygga om och bygga till.

Artikelbild

| I skogsbacken bakom Iris och Ester Pennlöv Dalin kommer det att byggas nya hus och en väg.

Men utbildningsförvaltningen menar att det saknas skolyta?

– Här får vi ha en dialog så att vi förstår problematiken, säger Yvonne Fredriksson.

Hur tungt väger ett sådant här remissvar?

– Det får vi ta ställning till i samrådsredogörelsen och se om något måste justeras.

Men det är inte bara utbildningsförvaltningen som har synpunkter på detaljplanen. Även Uppsala Vatten har svarat och ställer sig kritiska till dagvattenutredningen som gjorts. I den står att detaljplanens lösningar är tillräckliga för fördröjning och rening av dagvatten och att föroreningshalten minskar jämfört med i dag. Uppsala Vatten är tveksamma till detta påstående och menar att det behövs en samlad lösning i form av en damm i Ekebydalen. De är också oroliga för att utredningens dagvattenlösningar inte anläggs eftersom de inte finns med på plankartan. Kritiken från Uppsala vatten kan Yvonne Fredriksson inte svara i detalj på, men den kommer att värderas i samrådsredogörelsen.

Väger några remissinstanser tyngre än andra?

– Nej, vi väger inte yttrandena utefter vem som har skrivit det, säger Yvonne Fredriksson.

Nu ska alla svar tas om hand i en så kallad samrådsredogörelse som väntas bli klar under hösten. Men byggfrågan engagerar boende i området och kommunen har fått in väldigt många yttranden. Det gör att det tar längre tid att läsa igenom och värdera synpunkterna.

– Sen får vi se om vi måste göra ändringar. Det kan finnas saker som behöver förtydligas, men som inte ändrar planens innehåll, förklarar Yvonne Fredriksson.

När samrådsredogörelsen är klar och eventuella ändringar har gjorts i planförslaget skickas det ut på granskning på nytt. Då finns det möjlighet att komma med synpunkter igen. Efter granskningen ska detaljplanen antas av plan- och byggnadsnämnden. Den är alltså långt ifrån spikad och synpunkterna i remissvaren kan fortfarande påverka slutversionen.