Riskerna för Uppsalas grundvatten har tidigare stoppat kommunens planer på en ny öppningsbar bro i Kungsängsesplanadens förlängning med anslutning till Ulleråkersvägen och Sjukhusvägen väster om Studenternas idrottsplats. Bekymret har främst gällt trafikökningen vid Uppsalaåsen som blir en konsekvens av brobygget. I åsen rinner Uppsalabornas dricksvatten och bara något tiotal meter från vägbanan finns brunnar för grundvattnet.

Länsstyrelsen avslog 2012 kommunens begäran om dispens från skyddsföreskrifterna för vattnet. Tunga remissinstanser som Sveriges geologiska undersökning (SGU) varnade för allvarliga konsekvenser av trafikökningen eller vid en olycka.

Efter flera års planering av nya skyddsåtgärder har länsstyrelsen nu gett klartecken för dispensen. Även SGU och andra remissinstanser anser att skyddet blir tillräckligt. Beslutet är helt avgörande för brobygget. Enligt kommunalråden Erik Pelling (S), med ansvar för byggfrågor, och Maria Gardfjell (MP), med ansvar för trafik, står det nu klart att bron kommer att byggas.

Artikelbild

| Esplanadbron

Tidigare har de rödgröna partierna i Uppsala haft olika åsikter om vilka trafikslag som ska släppas fram på bron men är nu överens om en bro för i första hand biltrafik, cyklar och fotgängare:

– Det blir en bro för alla trafikslag. Den ska avlasta Islandsbron så att kollektivtrafiken kan prioriteras där, säger Erik Pelling.

Kritikerna har varnat för att en bilbro innebär mer trafik i centrum och förstör friden i Stadsträdgården, när en ny bilväg dras mellan minigolfbanan vid Kap och Ulleråkersvägen, snett över dagens parkering och i hörnet av bandyplanen. Men enligt Erik Pelling blir det inte fråga om en bro för stora trafikflöden. Utformning och maxhastighet avgör hur många bilister som väljer den nya bron, enligt s-rådet:

– Det handlar inte om samma flöden som på Kungsängsbron med sina 70 km/tim. Här blir det en annan hastighet och utformning. Vi vill dra ut trafik från innerstaden, inte tvärtom.

Miljöpartiets Maria Gardfjell välkomnar kraven på skyddsåtgärder. När bron står klar kommer Islandsbron enbart att få trafikeras av kollektivtrafik, utryckningsfordon, cyklar och fotgängare, enligt Maria Gardfjell. Miljöpartiet har tidigare varnat för att nya bilvägar ökar trafiken i Uppsala, men enligt kommunalrådet innebär överenskommelsen bara att dagens biltrafik får flytta från Islandsbron till den nya bron och ge plats för kollektivtrafiken. Hon tror inte att en ny bro kommer att locka stora trafikskaror:

– Kungsängsesplanaden blir en stadsgata som inte inbjuder till större mängder trafik. De flesta får ingen stor fördel av att välja den nya bron i stället för Kungsängsbron.

Lösningen med biltrafik i Stadsträdgården är "acceptabel", enligt Maria Gardfjell:

– Den leds över en del av parkeringen men det blir viktigt att minska bullerpåverkan så mycket man kan och säkerställa en bra lokalisering för minigolfen och bra gång- och cykelstråk.

Kommunen får nu krav på ett 15-tal skyddsåtgärder som ska vara uppfyllda innan trafiken får släppas fram vid åsen. När alla punkter genomförts blir skyddet för grundvattnet bättre än i dag trots kraftigt ökad trafik, enligt länsstyrelsen. En av de viktigaste åtgärderna för att klara dispenskraven är en planerad förflyttning av Ulleråkersvägen i riktning mot idrottsplatsen. Där finns minst tio meter lera i marken som ger ett effektivt naturligt skydd.

Närmast ska nu en detaljplan göras färdig för bro- och vägbygget. Finansieringen för bron är sedan tidigare planerad till 2020. Inga uppgifter finns ännu om kostnaderna för bron och de omfattande skyddsåtgärderna.